Odgovorno s hrano

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15

Dodano: 2015-01-05 16:16:51
Program Ekošola tudi v šolskem letu 2014/15 razvija kakovostne vsebine in projekte, skladno z začrtanimi programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International.

Metodologija sedmih korakov je temelj program Ekošola tudi v mednarodnem pogledu http://www.ekosola.si/sedem-korakov/

V šolskem letu 2013/14 je bil poudarek na četrtem koraku - nadzor in ocenjevanje, ki je  namenjen spremljanju in merjenju uspešnosti zastavljenih ciljev.
V šolskem letu 2014/15 bo poudarek na petem koraku - kurikulum - delo po učnem načrtu, ki predvideva vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt.  

Za pridobitev oziroma potrditev zelene zastave v šolskem letu 2014/15 bo potrebno izvesti naslednje aktivnosti:
I. IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov, ene ozaveščevalne akcije, ene zbiralne akcije, in najmanj ene izbirne aktivnosti)
II. IZPOLNITI POROČILO O EKOAKCIJSKEM NAČRTU  in izpostaviti en primer dobre prakse, ki je bil izveden v okviru ekoakcijskega načrta 2014/15
III. PLAČATI PRISTOJBINO 2014/15

OŠ/CŠOD/SŠ/DD/FAKULTETA
I. EKOAKCIJSKI NAČRT - pripraviti in izvesti ekoakcijski načrt (vsebine povežite z učnim načrtom. Vsaka ustanova  sama določi svoje aktivnosti in jih opredeli kot kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje. Kot pomoč pri izbiri aktivnosti imate na voljo šifrant na osnovi okoljskega pregleda. 
Tematski sklopi: Vodilni tematski sklopi ostajajo odpadki, energija in voda. Drugi sklopi so: transport, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta in splošno.
Obvezno si izberite en sklop, ki ga boste poglobljeno izvajali skozi celo šolsko leto z učenci, dijaki, študenti,učitelji, profesorji in ostalimi zaposlenimi v ustanovi.
1. PREDVIDENI PROJEKTI  - med navedenimi projekti  izberite vsaj tri projekte, ki jih šola izbere na podlagi vizije programa Ekošole v posamezni ustanovi. 
ODPADKI 
Evropski teden zmanjševanja odpadkov (22. - 30.11.2014)
- Eko-paket (zbiranje odpadne embalaže s poudarkom na kartonski embalaži za mleko in sokove; nagradni natečaj)
- Bodi prijatelj okolja (ozaveščanje o pomenu odgovornega ravnanja s tekstilom; nagradni natečaj)
- Ni debate - v Gorenje Surovino dajte stare aparate (zbiranje odpadne električne in elektronske opreme in kreativno razmišljanje o ravnanju z nevarnimi odpadki)
ENERGIJA
Mladi v svetu energije (pomen energije v vsakodnevnem življenju; nagradni natečaj)
- Računalniki in električna energija - Varčevanje z električno energijo v šolah (VEŠ) - spremljanje porabe električne energije in računalniške opreme, varčevanje z električno energjo v šoli in doma
VODA
- Moja reka si (spoznavanje slovenskih rek; nagradni natečaj)
Vode povezujejo - Vodni agent (proučevanje, raziskovanje in iskanje rešitev za ohranjanje različnih vodnih sistemov, mednarodno sodelovanje, odgovorna raba vode)
ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
- Altermed (Celjski sejem, 15.-22.3.2015 - predstavitev vsebine na temo Zdrava in uravnotežena  prehrana)
- Slovenska hrana - Tradicionalni slovenski zajtrk , Shema šolskega sadja in zelenjave (pomen oskrbe   prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja in  spodbujanje uživanja zelenjave in sadja)
BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 
- Pravljice za otroške sanje Raziskovanje bližnjega gozda  (opazovanje narave in gozda, izdelovanje učne poti, ogrožene rastline in živalske vrste; nagradni natečaj)
OHRANJANJE NAŠEGA SVETA
- Ekobranje za ekoživljenje (branje literature z ekološko tematiko)
- Ekokviz za OŠ - Energija iz narave
- Ekokviz za SŠ - Energija na kredit
- Likovni natečaj prednovoletni čas  (ustvarjalno likovno delovanje na temo prednovoletni čas in zimskih motivov)
- Mladi poročevalci - Vse barve naše šole (poročanje o okoljskih izzivih na šoli in v lokalnem okolju; nagradni natečaj)
OKOLICA ŠOLE
- Šolska vrtilnica - Zgodnje naravoslovje  (ustvarjanje šolskih vrtov s poudarkom na slovenskih avtohtonih vrstah, zeliščnih vrtovih in ekološkega vrtnarjenja)  Zeliščarsko vrtnarski dnevnik in Travniške rastline bližnjega okolja (spoznavanje različnih zelišč  in zdravilnih rastlin ter beleženje aktivnosti v v dnevnik - 1. triada)
2. OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE - izvesti vsaj eno ozaveščevalno akcijo in eno zbiralno akcijo na nivoju celotne ustanove:
- zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov
- zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij
- zbiranje papirja
Ozaveščevalne akcije določi vsaka ustanova sama s programom ozaveščanja 
3. IZBIRNA AKTIVNOST - najmanj eno aktivnost ali projekt, ki jo izberete iz šifranta glede na prednostno usmeritev posamezne ustanove
III. PRISTOJBINA 2014/15  - poravnana pristojbina za 2014/15

 

VRTCI
I. EKOAKCIJSKI NAČRT - izbrati   najmanj eno področje v okviru projekta ZGODNJE NARAVOSLOVJE:
1. Zeliščni vrt skozi zeliščarski vrtnarski dnevnik (spoznavanje razliščnih zelišč in beleženje   vrtnarskih opravil)
2. Herbarizirana zelišča našega vrta
3. Travniške zdravilne rastline bližnjega okolja skozi opazovalni dnevnik (spoznavanje zdravilnih
     rastlin iz neposredne okolice in dokumentiranje aktivnosti v dnevnik)
4. Semena  - Šolska vrtilnica
5. Skrivnosti našega gozda
6. Od želoda, bukvice do sadike za naš gozd
7. Ekoopazovalni dnevnik "Moje drevo"
8. Z gibanjem in opazovanjem raziskujemo svet
9. Sadovnjak in čebele
10. Sive vrane in zabojniki za odpadke
11. Moje vrednote: pitna voda, svež zrak, zdrava  hrana, uravnovešeni odnsi z naravo, gibanje v zdravem okolju
12. Zdrav življenjski slog - Slovenska hrana (tradicionalni slovenski zajtrk, 21.november 2014)
II. IZVESTI AKTIVNOSTI V DVEH (IZMED TREH) OBVEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV
ODPADKI - poudarek je na navajanju ločevanju odpadkov, prispevanju koristne izrabe odpadkov,
odlaganju odpadkov na ekološke otoke, sodelovanju v humanitarnih zbiralnih akcijah... Vrsta zbiranja odpadkov na temo projektnega sklopa določi vrtec.
VODA - vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike varčevanja z vodo. Temo projektnega sklopa določi vrtec sam.
ENERGIJA - vse aktivnosti je treba usmeriti k ozaveščanju in varčevanju z energijo.Vrtec s  programom določi aktivnsoti in oblike varčevanja z energijo. Temo projektnega sklopa določi vrtec
sam.    
III. SODELOVANJE PRI ENEM OD NASLEDNJIH PROJEKTOV:
- Eko-paket
- Altermed - Celjski sejem, 15.-22.3105 , tema Zdrava in uravnotežena prehrana
- Bodi prijatelj okolja
- Likovni natečaj - prednovoletni čas
- Pravljice za otroške sanje
- Ekobranje za ekoživljenje
- ŠPORT in ŠPAS - 8. DRUŽENJE IN GIBANJE VSEH GENERACIJ 
IV. PRISTOJBINA 2014/15 - poravnana pristojbina 2014/15

ROKI ZA ODDAJO PROGRAMA:
- 30. oktober 2014 (OŠ/CŠOD/SŠ/DD, VRTCI)
- 14. november 2014 (FAKULTETE)

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL