Odgovorno s hrano

MLADI V SVETU ENERGIJE

Projekt je namenjen ozaveščanju učencev, dijakov in mentorjev o pomenu energije in različnih virov energije, o načinu proizvodnje električne energije, o oskrbi z električno energijo in njeni rabi.

Razpisane starostne skupine in  naloge

I. MALČKI
1. starostna skupina (1.-5. razred OŠ - razredna stopnja)
ELEKTRIKA JE ŽIVLJENJE!

VSEBINA

 

 


 

VIRI INFORMACIJ IN POMOČ PRI DELU

Z enostavnimi orodji (risba, fotografija, kolaž, maketa) srečala s tem:
- Kaj je energija?
- Zakaj potrebujemo energijo?
- Kako v hišo prihaja elektrika po omrežju?
- Sonce kot vir energije na Zemlji.
- Uporaba energije vodnih tokov in vetrov.
- Vrste elektrarn v Sloveniji iz katerih dobivamo električno energijo.
- Kakšne so prednosti uporabe električne energije v našem vsakdanu?

Hkrati se bodo postavili v stoletje nazaj in si skušali predstavljati kakšno je bilo nekoč življenje brez elektrike?
Tisti bolj radovedni bodo lahko šli še korak dlje in ugotavljali kje se proizvaja elektrika, kako potuje in na slikovit način predstavili elektrino od izvora do vtičnice.

POMOČ PRI DELU:
Učni list Elektrika je življenje in druga gradiva projekta Mladi v svetu energije in Svet energije.

KAKŠNE IZDELKE PRIČAKUJEMO?
Pri izdelkih vam prepuščamo prosto pot domišljije, podajamo pa vam nekaj predlogov idej, kakšni izdelki bi bili zanimivi:
 • RISBA (A3) poljubne tehnike: Učenci naj kreativno in orisno predstavijo kakšno je bilo (nekoč) življenje brez elektrike in kakšno je (danes) življenje z elektriko; primerjajo lahko določena opravila, ki so se nekoč (brez elektrike) delala povsem drugače kot sedaj, ko nam skoraj na vsakem koraku pomaga električna energija; ali
 • RISBA (A3) poljubne tehnike: Učenci narišejo proizvodne objekte električne energije – srečajo se s pojmom generator, na zanimiv način lahko narišejo tudi pot električne energije;
 • KOLAŽ (A3): iz časopisov, revij ali iz drugih virov izrežejo fotografije, grafike, risbe, besedne zveze, ki uprizarjajo rabo električne energije v vsakdanjem življenju. Sestavijo naj zanimiv kolaž in prepletejo vseprisotnost uporabe električne energije. Na kolažu lahko z zanimivimi besednimi zvezami poudarijo pomen elektrike za lažji in kvalitetnejši vsakdan; ali
 • MAKETA: S pomočjo odpadnih materialov (embalaža, star papir, folija, odpadna plastika) naj učenci ustvarijo maketo, ki bo prikazovala pot električne energije vse od elektrarne, daljnovodov, po žicah pa do naših domov ali tovarn. Na maketi naj upoštevajo, da v Sloveniji električno energijo pridobivamo iz več vrst elektrarn.

 

II. GLAVCE
2. starostna skupina (6.-9. razred OŠ)
ELEKTRIKA PRENAŠA ENERGIJO!

VSEBINA

 

 

VIR INFORMACIJ IN POMOČ PRI DELU  

Spoznavanje z že zahtevnejšo vsebino. Podrobneje se seznani z načini proizvodnje električne energije v Sloveniji in po svetu.
- Preučijo kakšna je energetska mešanice v Sloveniji?
- Kateri viri električne energije prinašajo največ energije, kateri najmanj glede na
  enoto mase?
- S pomočjo strokovnih virov naredijo primerjavo energetskih virov.
- Trajnostni viri energije in jedrska energija kot trajnostnostni vir v Sloveniji. 
- Raziščejo pojem celovitega kroženja in pretvorbe energije pri proizvodnji
  električne energije iz različnih virov.

POMOČ PRI DELU:
Učni listi:
Hidroelektrarna  Jedrska elektrarna Termoelektrarna
Trajostni in obnovljivi viri energije
Načini proizvodnje električne energije
Elektrarne v Sloveniji
Statistični podatki o proizvodnji električne energije

KAKŠNE IZDELKE PRIČAKUJEMO?
Pri izdelkih vam prepuščamo proto pot domišljije, podajamo vam nekaj predlogov, oz. idej, kakšni izdelki bi bili zanimivi. Idelki so lahko narejeni ročno ali z računalnišimi orodji:
 • PLAKAT – Celovita predstavitev vseh proizvodnih virov energije, primerjava letne proizvodnje (opis elektrarn, elektrarne v Sloveniji, grafi letne proizvodnje, pregled statističnih podatkov). Učenec naredi celovit pregled nad dejanskim energetskim stanjem v Sloveniji in ga umesti v prijazno plakatno obliko;
 • GRAFIČNI PRIKAZ – skozi enostavno in razumljivo risbo predstaviti cikel energije. 
 • STRIP – Strip se osredotoči na pot elektrike. Slikovito lahko prikazuje pot elektrona, kako potuje od generatorja v elektrarni pa do domače vtičnice. Strip naj bo dolg do 5 strani na A4 listu.
 • VIDEOPOSNETEK (film/prispevek do 5 min) Učenci pripravijo video izdelek, kjer predstavijo vrste električne energije.

III. RAZISKOVALCI
3. starostna skupina (Srednja šola)
ELEKTRIKA JE MOČ!

 

VSEBINA

 

 

 

                     

VIR INFORMACIJ IN POMOČ PRI DELU

Osredotočili  se bodo na široko polje razumevanja energetike. Postali bodo pravi raziskovalci, kjer bodo z zanimivimi in praktičnimi pristopi poskusili izvedeti tisto nekaj več o energiji in elektriki:
- Osnovne lastnosti energentov (dostopnost, predvidvljivost, energetska vsebnost..).
- Energija in moč v elektroenergetskemu sistemu (zloraba pojma moč elektrarne in
  njene povprečne proizvodnje izražene v MWh).
- Problem "back-up elektrarn" pri povečanem deležu obnovljivih virov v
   elektroenergetskem sistemu.
- Poraba materiala (okoljski odtis) pri različnih elektroenergetskih objektivh, problem
  električnih avombilov (izkoristek, doseg energije za polnjenje baterij...).
- Zakaj je pomembno, da smo energetsko neodvisni?
- Pojav tople grede na Zemlji in človeški vplivi.
- Primerjava različnih tehnologij za pridobivanje električne energije in okoljski odtis...

POMOČ PRI DELU:
Gradiva iz interaktivnega centra Svet energije, E-učni center za mentorje

KAKŠNE IZDELKE PRIČAKUJEMO?
Pri izdelkih vam prepuščamo prosto pot domišljije, podajamo vam nekaj predlogov oz. idej, kakšni izdelki bi bili zanimivi. Predvsem zanimivi bi bili raziskovalni projekti, kjer lahko pišete o različnih temah navedenih v vsebini:
 • VIDEOPOSNETEK (film/prispevek do 10 min) – učenci opravijo anketo, kjer raziskujejo energetsko pismenost v svojem razredu ali šoli. Svoje sošolce skozi poučna vprašanja (ki jih lahko sestavite s pomočjo gradiv na naši spletni strani) ugotavljajo nivo znanja in ozaveščenosti. V zaključku videa naredijo tudi grobo analizo, kjer ocenijo ali sošolci že veliko vedo o energiji ali ne. Prav tako izpostavijo, katero področje je še posebej slabo; ali
 • ENERGETSKI SLOVAR – med raziskovanjem energije in energetike se srečate z mnogimi neznanimi besedami, tujkami in strokovnimi besedami. Dijaki lahko izdelajo pravi energetski slovarček, kjer nepoznane in nove besede razložijo in jih lahko tudi slikovno opremijo.
 • RAZISKOVALNI PROJEKT – Merjenje porabe električne energije in pregled porabe električne energije v standby načinu. Določen čas – npr. en teden spremljajte porabo električne energije in prikažite vaše raziskovalne rezultate. Primer lahko poskusite z računalnikom ali s telefoni.
 • RAZISKOVALNI PROJEKT – Najdite vse energente (npr. nafta, premog, uran, zemeljski plin, les ipd.) in naredite primerjavo teh energetnov (dostopnost, predvidljivost, energetska vsebnost..)


PRIJAVA NA RAZPIS:
Na razpis prijavite poročilo in izdelek/ke ( ifotografijo/izvirni izdelek).
Poročilo pripravite na OBRAZCU, ki je objavljen na spletnem mestu www.mladi-svet-energije.si.

Mentorji naj spodbujajo učence, da čim več aktivnosti predlagajo in izvedejo sami. Ocenjevali bomo rezultate in izdelke učencev.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL