Odgovorno s hrano

UČINKOVITA RABA ENERGIJE

GEN ENERGIJA PRIROČNIK URE in OVE
RAZPIS ENERGETSKO VARČNE ŠOLE - EVŠ
Razpis EVŠ -Varčevalni potencial električne energije na srednji šoli
Navodila in pogoji sodelovanja
Program in teme URE v šoli
Navodila za izvajanje projekta URE v šoli

Vodja projekta: Franci Dovč
elektronski naslov: dovc@siol.net
mobitel: 031/ 313 292


S projektom Učinkovita raba energije (URE) v šoli želimo spodbujati ekošolarje k bolj premišljeni in varčni rabi energije tako v šoli kot tudi doma. Strokovnjaki ugotavljajo, da v vsaki šoli in drugi javni ustanovi lahko brez dodatnih stroškov zmanjšajo porabo energije za 10 do 15 odstotkov. To je tudi naš cilj v prihodnje. Za dosego tega cilja smo pripravili podrobna navodila, na osnovi katerih ekošolarji in njihovi mentorji pridobijo veliko novega znanja in izkušenj o URE, z izvajanjem posameznih ukrepov pa prispevajo svoj delež pri varčevanju z energijo in manjšemu onesnaževanju okolja. Na enak način lahko pripomorejo tudi k znižanju izdatkov za energijo pri sebi doma.

Tako kot lani bomo tudi v letošnjem šolskem letu vsem šolam, ki bodo sodelovale pri projektu, podarili merilnike za merjenje osvetljenosti (šole, ki so jih prejele lani, do tega niso upravičene), saj ta koristen pripomoček na osnovi dobrih izkušenj od lani, lahko bistveno pripomore pri izvajanju projekta in doseganju zastavljenih ciljev.

Slovenske ekošole želimo biti na tem področju zgled vsem ostalim šolam in drugim javnim ustanovam v Sloveniji.

Namen in cilji projekta:

1.) Spremljanje porabe energije na šoli.
2.) Spoznavanje različnih možnosti varčevanja z energijo.
3.) Iskanje rešitev s predlogi ukrepov za manjšo porabo energije in manjše onesnaževanje.
4.) Prenos izkušenj in znanja v prakso ter domače okolje.
5.) Osveščanje odgovornih  na občinah za večjo podporo šolam v prizadevanjih za varčevanje z energijo. 

Končni cilj projekta je: zmanjšati porabo energije na šoli za 10 do 15 odstotkov.

OPIS PROJEKTA

V šolskem letu 2010/2011 bomo nadaljevali projekt URE v šoli. Na osnovi dosedanjih spodbudnih izkušenj smo za vključene šole pripravil podrobna navodila z grafi in tabelami, na osnovi katerih bodo na posamezni šoli najprej zbrali vse potrebne podatke in jih vnesli v ustrezne tabele. Zbrani podatki bodo služili kot osnova za pripravo analize stanja in pripravo  različnih varčevalnih ukrepov na šoli.

Ko bodo na šoli pripravili nabor različnih ukrepov za varčevanje, bodo predlagane ukrepe začeli izvajati v praksi.

Na koncu šolskega leta bodo šole pripravile poročilo o svojem delu in predstavile dosežene rezultate.

PREDLAGANE AKTIVNOSTI

1. Poraba energije v šoli.
2. Energetski detektivi.
3. Anketa o porabi energije in odnosu do varčevanja z energijo.
4. Izdelovanje nalepk in sloganov.
5. Izračun ekološkega in ogljikovega odtisa.
6. Izdelava plakata.
7. Dan energetske učinkovitosti.

Trajanje projekta: od oktobra 2010 do konca aprila 2011.

Komu je projekt namenjen?

Učitelji/mentorji vse navedene aktivnosti lahko prilagodijo starostni stopnji in interesu posameznikov, razredov ali šol. 

Obveznosti:

vsaka šola mora izvesti najmanj tri izmed naštetih aktivnosti po lastni izbiri. V vsaj eni od naštetih aktivnosti mora sodelovati celotna šola.

Poročanje o izvedbi projektov: 

Na koncu šolskega leta bo vsaka šola/podružnična šola  oddala poročilo na spletne strani ekošole.

OPIS AKTIVNOSTI  

1. Poraba energije v šoli

Učenci bodo merili osvetljenost v posameznih prostorih, ugotavljali porabo energije posameznih porabnikov električne energije v posameznih učilnicah, preštevali luči (varčne, navadne), zbirali podatke o porabi energentov za ogrevanje in podobno. Na osnovi zbranih podatkov bodo izdelali analizo in predlog ukrepov za varčevanje oz. za manjšo porabo energije. Podrobna navodila z ustreznimi tabelami bomo vsem prijavljenim mentorjem poslali do konca septembra.

Učitelji oz. mentorji naj aktivnosti prilagodijo stopnji in interesu ekošolarjev.

2. Energetski detektivi

Izberite skupino ali posamezne učence, ki bodo med odmori hodili po šoli in ugotavljali, v katerih prostorih so brez potrebe prižgane luči in drugi porabniki energije. Prav tako naj preverjajo, kako prezračujejo posamezne učilnice. Svoje ugotovitve naj zapisujejo in o tem poročajo oziroma pripravijo tedenska (mesečna) poročila o njihovih ugotovitvah. Poročila so lahko objavljena na eko kotičku ali na spletnih straneh, lahko pa o njihovih ugotovitvah poročajo na šolskem radiu. Ponekod vlogo energetskih detektivov uspešno opravljajo kar dežurni učenci na šoli.

Predlagamo, da o dejavnosti energetskih detektivov obvestite vse učence na šoli in določite pravila njihovega delovanja in pristojnosti. Na koncu šolskega leta naj detektiv(i) pripravijo poročilo o svojih ugotovitvah.

3. Anketa o porabi energije in odnosu do varčevanja z energijo.

 Izvedite anketo v enem, več razredih ali na celotni šoli. Podatke obdelajte in izdelajte analizo po posameznih vprašanjih ter prikažite v grafični obliki (stolpci, strukturni krog, tabela....). Vzorec ankete boste prejeli po e-pošti.

4. Izdelovanje nalepk in sloganov.

 Organizirajte natečaj za najboljšo oz. najbolj izvirno nalepko oz slogan na temo učinkovite rabe energije. Izbrane nalepke (slogane) nato nalepite nad stikala za elektriko v posameznbih razredih in  drugih prostorih. Nalepke so se namreč izkazale kot zelo učinkovit način za ozaveščanje porabnikov elektrike. Podoben razpis lahko pripravite tudi za varčevanje z vodo.

Po zaključenem razpisu pripravite razstavo.

5. Izračun ekološkega in ogljikovega odtisa.

http://www.focus.si/index.php?node=208

Na omenjeni spletni povezavo so na voljo vse informacije in kalkulator za izračunavanje omenjenega odtisa. Predlagam, da vsak učenec  izračuna svoj odtis in potem v okviru posameznega razreda primerjajte podastke in izračunajte povprečni odtis. Take izračune lahko pripravite za vse razrede in na koncu za celotno šolo. Rezultati bodo več kot zanimivi. Na koncu ne pozabite na poročilo in obvestilo za ekokotiček, spletno stran in podobno.

6. Izdelava plakata.

V mesecu marcu ali aprilo leta 2011 zberite vse podatke o vseh izvedenih aktivnosti in rezultate na krato predstavite na plakatu. Izobesite ga na ekokotičku ali drugem vidnem mestu. Na osnovi zbranih podatkov lahko izdelate tudi zgibanko in jo razdelite vsem učencem, učiteljem in drugim obiskovalcem šole.

7. Dan energetske učinkovitosti.

Lahko se odločite za poseben dan v letu ali celo na dan Zemlje, 22. aprila in ob tej priložnosti vsem učencem in učiteljem predstavite aktivnosti in rezultate, ki ste jih dosegli z izvajanjem projekta. Če imate v razredu ali na šoli kakšne »raziskovalce« lahko iz vsega zbranega gradiva pripravijo pravo strokovno poročilo oz raziskovalno nalogo o energetski učinkovitosti na šoli. Zbrani podatki bodo več kot zanimivi, hkrati pa bodo zelo koristen pripomoček za vodstvo šole. Poročila ne pozabite poslati tudi županu in drugim pomembnim osebam v občini. Kratko poročilo pa pošljite tudi lokalnim medijem, ali pa jih kar povabite na šolo, da se sami prepričajo o vaših dosežkih.

Stopimo skupaj in dosegli bomo veliko več!

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL