Odgovorno s hrano

NI DEBATE - V GORENJE SUROVINO DAJTE STARE APARATE 2015/16

Namen projekta »Ni debate – v Gorenje Surovino dajte stare aparate« je:
- spodbujanja zavedanja o pomenu celotnega življenjskega ciklusa električne in elektronske opreme in baterij pri otrocih in mladini,
- preko otrok in mladine osveščanje o pomenu pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) in odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA) v celotni širši skupnosti šole, ki bo sodelovala v projektu:
- aktualizacija tematike pravilnega prepuščanja OEEO in OPBA pri učencih in splošni javnosti,
- prenos dobre prakse osveščanja in zbiranja OEEO iz EU.

CILJNE SKUPINE
Z navedenim projektom želimo seznaniti tako mladino, kot njihovo okolico o pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami.

CILJI
Cilj projekta je konkretno seznaniti in osvestiti otroke in mladino ter posledično njihove družine ter širšo javnost s posledicami nepravilnega ravnanja z OEEO in OPBA. Cilj je izpeljati aktivno osveščanje, pri čemer bodo otroci in mladina svoje razumevanje te problematike izrazili tudi z zbiralnimi akcijami. Dolgoročno je cilj pri njih in v njihovih družinah vzpostaviti trajno zbiranje tovrstnih odpadkov v ustrezne odpadkovne tokove.


AKTIVNOSTI
Projekt bo potekal v šolskem letu 2015/2016  na vseh šolah, ki bodo v ekoakcijskem načrtu označile projekt "Ni debate - v Gorenje Surovino dajte stare aparate najkasneje do 31.10.2015. Pri obdobju izvajanja vpišite datum, kdaj boste izvedli zbiranje.

Zaključek projekta je 15.5.2016

VRSTE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME PO POSAMEZNIH RAZREDIH

OBVEZNOSTI SODELUJOČE ŠOLE:
Šola zagotovi:
- varovan prostor za zbiralnike, ki bo namenjen zbiranju odpadnih električnih in elektronskih aparatov (igrače, mobiteli, el. orodje, mali gospodinjski aparati, feni, brivniki, MP3,…) in OPBA. Do tega prostora mora biti urejen dostop s tovornim vozilom.
Predlagamo vam, da se mrežne palete za zbiranje OEEO hrani na zavarovanem območju, da ne bo prihajalo do kraj in morebitnih poškodb.
- Šola skupaj z izvajalcem projekta organizira  akcijo zbiranja odpadnih električnih in elektronskih aparatov, ki bo potekala dva tedna med šolskim letom 2015/2016. Šola izobesi plakate o akciji in obvestila za starše.
- Šola v ekoaplikaciji zabeleži željeni datum zbiranja in v kolikor bi želeli tudi obisk e-transformerja, označite pri opombah in dopišite željeni datum obiska. Organizator projekta, bo po prejemu sodelujočih ustanov, vsem prijavljenim ustanovam pošlal potrditve datumov izvedbe akcij ter obiska e-transformerja. Končni datum izvedbe projekta se dogovori med posamezno šolo in organizatorjem projekta. 
- Koordinator šole je prisoten in odgovoren za zbiranje OEEO in OPBA na posamezni šoli ter za zagotavljanje ustrezne dokumentacije ob predaji odpadkov.
- Učence je potrebno obvestiti, da morajo biti zelo pazljivi pri prinašanju odpadne OEEO, še posebno pri sijalkah, ki vsebujejo živo srebro. Najboljše, da jih prinesejo npr. v škatlah za čevlje.
- Način, kako se bo šola lotila zbiranja OEEO prepuščamo koordinatorjem.
- Podružnice sodelujejo v okviru centralnih šol

 OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
- Dostava mrežnih palet za zbiranje
- Poskrbi za odvoz odpadne OEEO in OPBA
- Poskrbi za evidentiranje oddane OEEO in OPBA po posameznih šolah ter jih po zaključku akcije posreduje šoli in Eko Šoli,
- Izdela in pošlje v elektronski obliki predstavitveni letak akcije namenjen staršem, ki jo lahko šole iztiskajo in razdelijo učencem;
- Vsaki šoli zagotovi svojo geslo, navodila in dostop do vpisa podatkov za njihovo šolo.
- Organizator akcije beleži zbrane količine po posamezni šoli  
- Organizira in pokrije stroške plačila koncerta na zmagovalni šoli po dogovoru
 V primeru obiska e-transformerja zagotovi šoli plakate

 TERMINSKI PLAN IZVEDBE
Aktivnosti v okviru projekta se bodo predvidoma odvijale:
- Do 31.10.2015 sprejemanje prijav in evidentiranje šol, ki bodo sodelovale
- Do 15.11.2015 koordinacija in informacije glede datumov izvedbe akcij po posameznih šolah – obvestilo šolam
- 15.11.2015 – 15.5.2016 izvajanje akcij za šolsko leto 2015 - 2016
- 15.5.2016 zaključek projekta
- Konec maja razglasitev rezultatov

NAGRADE:

  • KONCERT SLOVENSKEGA GLASBENIKA šoli/vrtcu, ki zbere največ materiala
  • KONCERT SLOVENSKEGA GLASBENIKA šoli/vrtcu, ki zbere največ materiala po učencu
  • Učitelj koordinator, ki zbere 20 kg/učenca prejme mali gospodinjski aparat Gorenje

KONTAKTNE OSEBE:

ZEOS d.o.o.
Alenka Gruden Belavič
01/366 86 04
alenka.gruden@zeos.si  
GORENJE SUROVINA d.o.o.
Petra Žunkovič
02/250 70 15
ali 051/681 510
petra.zunkovic@surovina.com 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL