Odgovorno s hrano

UČINKOVITA RABA ENERGIJE V ŠOLAH IN VRTCIH

S projektom Učinkovita Raba Energije (URE) v  šolah in vrtcih želimo spodbujati mlade k bolj premišljeni in varčni rabi energije tako v šoli kot tudi doma. URE pomeni doseči cilj zmanjšane porabe energije in pri tem upoštevati tehnične in ekonomske pogoje, ter porabiti čim manj energije v vrtcu, šoli ali doma. Strokovnjaki ugotavljajo, da se lahko v vsaki javni ustanovi zmanjša porabo energije za 10-15%, brez dodatnih stroškov.

Ukrepi za učinkovito rabo energije so posebno učinkoviti pri ogrevanju prostorov. Že z uporabo primernih gradbenih materialov in izolacijo sten, tal, vrat in oken, z izboljšanimi toplotnimi regulatorji in ogrevalnimi napravami lahko prihranimo do 50% toplotne energije. Povečana uporaba toplotnih črpalk, daljinsko ogrevanje in izkoriščanje sončne energije za pripravo tople vode pomenijo gospodarno rabo energije in veliko pripomorejo k zmanjševanju porabe nafte. Nove in učinkovitejše energetske tehnologije bodo ključnega pomena tudi za uspešen boj proti podnebnim spremembam, saj je ta tehnologija deloma podrejena tudi varovanju okolja.

PREDLAGANE AKTIVNOSTI
1. Osnovni pojmi o energiji in učinkovita raba energije v šoli (prva triada OŠ)
Dejavnosti v okolju in na okolje vodijo k oblikovanju miselnih operacij in tudi k oblikovanju temeljnih pojmov med najmlajšimi, kot so: sonce, svetloba, toplota, mraz, energija, učinkovita in varčna raba energije. Raziskovalne dejavnosti otrok v 1. triadi OŠ temeljijo na spodbujanju otrokove opazovalno – raziskovalne aktivnosti, pri tem otrok spoznava svet okrog sebe in hkrati otrokom omogočamo razvijanje vedoželjnosti, sposobnosti za opazovanje, kritično mišljenje ter usposabljanje za smotrno uporabo znanja.
Aktivnost za varčno rabo energije bodo vsakodnevno nadzirali v vseh prostorih šole (na primer: energetski detektivi). Rezultate ogledov bodo sprotno evidentirali z znaki na grafu.
Aktivnosti:
- Spoznavajovire energije.
- Ugotovljajo kako deluje električna energija (katere naprave potrebujejo električno energijo).
- Spoznavajo pomen električnih sijalk.
- Spoznajo varčne ukrepe za učinkovito in varčno rabo električne energije.
- Slikovno – grafično spremljajo porabe električne energije.
- Otroci se preizkušajo vlogi energetskega detektiva.
- Predlagajo varčen in odgovoren odnos do uporabe električne energije.

2. Energetski detektivni v šolah (prva in druga triada OŠ)
Učenci, vzgojitelji in učitelji bodo hodili po šoli in ugotavljali v katerih prostorih so po nepotrebnem prižgane luči in drugi porabniki električne energije ter o tem opozarjali tudi druge učence, vzgojitelje in učitelje. Za lažje spremljanje na steno nalepijo karton in po mesecih (tednih) spremljajo, kako so bili uspešni. Na karton lahko lepijo plastične pokrovčke – rdeča barva naj označuje dneve, ko so luči gorele po nepotrebnem, zelena pa dneve, ko niso ugotovili nepravilnosti.
Izdelava nalepke za stikala - nalepke nad stikali za luči so lahko zelo učinkovito motivacijsko orodje za opozarjanje in predstavljajo velik ustvarjalni izziv. Učenci naj tako narišejo nalepke, najboljše pa izberejo in jih nalepijo nad stikala. Podobno lahko naredijo tudi za vodo. Na koncu šolskega leta lahko naredijo razstavo nalepk ali pa izbor predstavijo tudi v eko kotičku.
Na manjšo porabo energije zelo vpliva tudi odpiranje oken. Strokovnjaki priporočajo, da okna v šolskih učilnicah odpiramo vsako uro (med odmori), in sicer jih odpremo na stežaj. V zimskem času (december, januar, februar) jih odpremo za 4-6 minut, marca in novembra pa od 6 do 8 minut, v ostalih mesecih pa lahko učilnice prezračujemo dalj časa.

Učenci skupaj z mentorjem obiščejo šolsko kurilnico in ugotovijo katere vrste goriva uporabljajo za ogrevanje. Hišnik naj na kratko predstavi delovanje kurilnice in ogrevanje šole. 

Aktivnosti:
- Spremljajo porabo energije v vrtcu/šoli.
- Spoznavajo različne možnosti varčevanja z energijo.
- Seznanijo se z načinom ogrevanja.
- Iščejo rešitev s predlogi ukrepov za manjšo porabo energije – ki se predstavijo na primeren način (akcijski načrti, plakati, sporočilo za javnost …).
- Prenos izkušenj in znanja v prakso in v domače okolje.
- Prikaz spremljanja prižganih/neprižganih porabnikov električne energije.
- Izdelajo nalepke za stikala.
- Izdelava Akcijskega načrta na temo URE  - izdelajo plakat ali na drug zanimiv način pripravijo akcijski načrt za učinkovito rabo energije v njihovi ustanovi. 

3. Oblačimo šolo (druga in tretja triada OŠ, srednje šole)
Učenci in dijaki se spoznajo s toplotno zaščito zgradb. Ugotavljajo kaj pomeni izoliranost, koliko toplote uhaja iz prostorov, raziščejo različne izolacijske materiale ter ugotavljajo kateri so najprimernejši. Izdelajo lahko maketo šole in jo čim bolje toplotno izolirajo. Pri tem morajo biti pozorni na material (stiropor, različne gradbene izolacijske materiale, volno, blago, več plasti papirja, karton itd.), kolikšna bo debelina njihove izolacije, ali bodo izolirali zunanje ali notranje stene oziroma ali bodo izolirali tudi streho in tla ter zakaj. Razmisliti morajo kako bodo »zasteklili« okna in ali barva fasade vpliva na toplotno zaščito zgradbe. Pri vsem skupaj si lahko pomagajo s predhodnim preizkušanjem izolacijskih materialov in sicer tako, da manjše enake škatle izolirajo z različnimi materiali ter vanje postavijo steklenice z vodo. Po 15-20 minutah ugotavljajo kje je voda najbolj/najmanj topla in se tako odločijo katere materiale bodo uporabili za maketo šole.

 Aktivnosti:
- Raziskujejo kako/zakaj skozi zgradbe uhaja veliko toplote, če te niso primerno izolirane (oblečene).
- Poiščejo različne izolacijske materiale.
- Raziskujejo kakšen material in v kolikšni debelini je najprimernejši za določeno poslopje.
- Izdelajo maketo šole s pojasnilom, kaj bi bilo potrebno spremeniti.
- Ugotavljajo zakaj je izbrani material, debelina, barva najprimernejša.
- Izdelajo lahko plakate, predstavitev in še drugim učencem razložijo pomen izolacijskih materialov.

4. Novinarski članki ali Raziskovalne naloge na temo učinkovite rabe energije

Učenci in dijaki raziskujejo učinkovito rabo energije, iščejo strokovno literaturo na tem področju, se povezujejo s strokovnjaki … in o tem napišejo raziskovalno nalogo ali novinarski članek, ki ga objavijo v šolskem glasilu in pošljejo lokalnim in nacionalnim medijem. Vključijo se v delo Mladih poročevalcev za okolje http://www.mladiporocevalci.si/

Aktivnosti:
- Poglobljeno spoznavanje URE.
- Na podlagi raziskave, ankete, komentarja napišejo strokovni članek ali raziskovalno nalogo.
- Pripravijo novinarske članke o učinkoviti rabi energije v šoli ali doma.
- Pripravijo raziskovalno nalogo o učinkoviti rabi energije.
- Povezovanje  z energetskimi svetovalci iz mreže ENSVET  https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/en-svet; https://ensvet.ekosklad.si/pisarna/imenik.
- V šolo povabijo energetskega svetovalca ENSVET, ki jim spregovori o URE, ki vključuje izvedbo predavanja ali delavnice.

 5. Dodatne aktivnosti (povezovanje z drugimi deležniki: Dan energetske učinkovitosti,    
    Priročnik za URE v vrtcih in šolah)
V okviru projekta lahko prikažete najbolj zanimive ugotovitve in rezultate projekta vsem učencem v šoli, staršem, vodstvu šole, lokalni skupnosti, županu... Najbolj zanimive in pomembne informacije lahko predstavite v zgibanki, ki jo razdelite med učence/dijake na šoli in njihovim staršem.

Podpornik projekta:

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL