Odgovorno s hrano

PODELITV ZELENIH ZASTAV NA MEDNARODNI KONFERENCI KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA

Dodano: 2017-11-28 13:05:58
V ponedeljek, 18. septembra 2017, je potekala Mednarodna konferenca koordinatorjev programa Ekošola, ki se ga je udeležilo več kot 590 koordinatorjev.

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je v slavnostnem nagovoru udeležencem dejala, da program Ekošola s številnimi  aktivnostmi promovira trajnostni način življenja in celostno okoljsko vzgojo, s tem pa uresničuje tudi cilje kmetijske politike, ki si prizadeva ohraniti čisto okolje, vodo, rodovitno zemljo ter proizvesti zdravo in kakovostno hrano, si prizadeva za več lokalne hrane v šolah in javnih zavodih in za manj zavržkov hrane. Pozornost je namenila tudi že uveljavljenem projektu Slovenska hrana, Tradicionalni slovenski zajtrk, ki od leta 2011 poteka v sodelovanju z  drugimi ministrstvi. Vse prisotne je povabila k čim večjem sodelovanju. Letošnja novost projekta bodo primeri dobrih praks, ki so jih šole izvedle v preteklosti.

560 vzgojno izobraževalnih ustanov je prejelo okoljski znak 'zelena zastava' kot znak izpolnjevanja kriterijev programa Ekošola za šolsko leto 2016-2017. Šest med njimi jih je zeleno zastavo pridobilo prvič: Javni zavod Vrtec Zreče, OŠ 27. Julij Kamnik, OŠ Franceta Bevka Tolmin, OŠ Livada Ljubljana, OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče in ŠC Celje – SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije.

Za dolgoletno delo in za vzpostavitev temeljnih  vsebin zgodnjega naravoslovja ter za navdihujoče  in ustvarjalo delo v vrtcih in mladimi je posebno priznanje prejel koordinator za vrtce Dane Katalinič. Podeljena so bile tudi priznanja in nagrade za uspešno delo v šolskem letu 2016-2017 in sicer naslednjim projektom: Šolska VRTilnica, Zelene kocke,  Ekobranje za ekoživljenje, Likovni natečaj Energija, Po korakih do trajnostne mobilnosti, Znanje o gozdovih (LEAF),  Biotska raznovrstnost,  Mladi poročevalci.  Predstavljeni h je bilo tudi  21 primerov dobrih praks tematskih področij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, recikliranja izdelkov,  odpadnih materialov, biotske raznovrstnosti, vode, medvrstniških odnosov in odgovornega ravnanja s hrano, ki so jih v šolskem letu 2016-2017 izvajale vzgojno-izobraževalne ustanove.

Nov Eko-portal Programa Ekošola
Prikazana je bila spletna novost Eko-portal, ki bo v pomoč koordinatorjem in mentorjem pri svojem delu, namenjena pa je tudi predstavitvam širši javnosti. Dodatno vrednost  predstavlja tudi Ekoskladovnica, ki je v prvi fazi zasnovana kot podatkovna zbirka primerov dobrih praks na področju URE in OVE, kasneje pa tudi drugim tematskim sklopov.

Okrogla miza: Kako z mladimi o okolju in z okoljem v Sloveniji in drugih državah?
Vsebina okrogle mize se je nanašala na ozaveščanje otrok in mladih o preprostih stvareh, ki prispevajo k varovanju okolja.  Gostje  iz Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine so razmišljali, kje in kako vzgajati mlade, kako sodelovati ter širiti meje. 

Darja Kunovar iz Eko Sklada, mreža ENSVET, je udeležencem predstavila možnosti sodelovanja vrtcev in šol z mrežo ENSVET ter različne finančne spodbude okoljskih naložb, ki jih ponuja Eko Sklad, slovenski okoljski javni sklad.  Poleg ugodnih posojil, subvencij in ozaveščanja Eko Sklad izvaja tudi brezplačna energetska svetovanja za občane in javne ustanove. Program energetskega svetovanja ENSVET omogoča brezplačne strokovne nasvete in razgovore o naložbah v URE ter OVE tako za zasebne kot tudi za javne ustanove.

V okviru predstavitve projektov, je bil posebej izpostavljen in predstavljen mednarodni projekt Odgovorno s hrano.  Predstavljeni sta bili obe tiskani in spletni gradivi: 7 korakov odgovornega prehranjevanja (Metodologija 7 korakov) in Jedilnik za spremembe. Predstavljeni so bili ključni izzivi, ki jih naslavlja ta projekt, predstavljeni pa so bili tudi nekateri primeri dobrih praks. Ustanov so bile povabljene, da se projektu pridružijo tudi v šolskem letu 2017-2018. Predstavitev tega projekta se je zaključila z vprašanji in odgovori o projektu ter diskusijo.

Program Ekošola je največja mednarodna mreža otrok, vzgojiteljev in učiteljev, ki spodbuja sistematično vključevanje okoljskih vsebin in načel trajnostnega razvoja v vzgojno izobraževalnih ustanovah: vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, domov centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, dijaških domov in fakultet. Ustanova, ki uspešno izvede aktivnosti programa v posameznem šolskem letu, pridobi mednarodni okoljski znak zelena zastava. V šolskem letu 2015-2016 je bilo vključenih 712 ustanov z vse Slovenije: več kot 130.000 otrok, učencev in dijakov ter 8500 vzgojiteljev ali učiteljev (ekokoordinatorjev), mentorjev in projektnih vodij. 

Program Ekošola je zastavljen tako, da vključene ustanove spodbuja k sistematičnemu izvajanju projektov v okviru tem, ki jih izbere ustanova sama. Poleg tega ustanove same določijo tudi, kako bodo izvajale aktivnosti, kot dopolnitev učnega načrta, v okviru krožkov, interesnih dejavnosti ali tematskih dni (športni, naravoslovni itd). Program tako omogoča učinkovito okoljsko delovanje, višjo stopnjo okoljske ozaveščenosti in odgovornosti ter pripomore h konkretnim izboljšavam v lokalnem okolju. 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL