Odgovorno s hrano

BIOTSKA PESTROST

Vodja projekta: Leon Kebe
elektronski naslov: leon.kebe@guest.arnes.si


Biotska pestrost je življenje. Strokovnjaki uporabljajo ta izraz ko opisujejo povezavo med vsemi živimi bitji na našem planetu – vključno s človekom. Izraz biotska pestrost lahko razumemo kot okolje ali kot naravo, kot prostoživeče živali in rastline toda najpomembnejše je zapomniti si, da je vse med seboj povezano in soodvisno. V to povezavo je seveda vključen vsak od nas posebej in vsi skupaj. Naše preživetje je odvisno od biotske pestrosti saj le ta omogoča veliko število dobrin in storitev, ki nam jih zagotavlja naš planet in od katerih smo odvisni.

Vse preveč pogosto ekonomska rast in socialni razvoj zanemarjata osnovno potrebo po varovanju narave in skrbi za okolje. Pa vendar je ohranjanje in trajnostna raba biotske pestrosti kritičnega pomena za svetovno gospodarstvo kakor tudi za oskrbo rastoče populacije našega planeta z osnovnimi sredstvi za preživetje.

Svet se spreminja. Ukvarjanje z biotsko pestrostjo lahko šolam izboljša njihovo delovanje, obenem pa na ta način učencem zagotovijo potrebna znanja in veščine, razumevanje ter samozavest za prilagoditev na svetovne spremembe in s tem na uspeh v prihodnjem življenju. Obenem pa bo šola prispevala k ohranjanju biotske pestrosti – na šolskem dvorišču, v lokalni skupnosti in celemu planetu.


KAJ LAHKO STORIMO?

 • Naredimo prve korake in odprimo oči

Ni nujno imeti strokovnjakov za ekologijo, da se začnemo ukvarjati z biotsko pestrostjo. Ko bomo enkrat začeli bomo kmalu pridobili dovolj odločnosti za delo. Mogoče najlažji prvi korak je ta, da peljemo učence ven iz učilnice in opazujemo katere živali in rastline so okrog nas, njihovo obnašanje v povezavi s spremembami v naravi in okolju. Iz šolskega dvorišča to raziskovanje in učenje o biotski pestrosti lahko razširimo v lokalno okolje, travnike, polja, parke, potoke, mokrišča, ... Seveda lahko k sodelovanju pritegnemo tudi nevladne organizacije katere delujejo na področju ohranjanja biotske pestrosti in varovanja narave. Tovrstno sodelovanje bo zagotovo prineslo dobre rezultate.

 • Uporabimo biotsko pestrost kot pomemben povezovalni smisel pri vseh predmeti in starostih

Pojem biotske pestrosti najlažje vključimo v naravoslovne predmete, vendar ga lahko z malo domišljije povežemo tudi z drugimi predmeti. Podatke, ki smo jih pridobili zunaj učilnice pri opazovanju in spremljanju narave lahko uporabimo v učilnici pri drugih tehničnih predmetih. Spremljanje letnih časov in selitve lahko uporabimo kot izhodišče za razvoj idej o spremembah v življenju. Narava že stoletja navdihuje pesnike in pisatelje. Nekatere živali in rastline imajo veliki simbolni pomen v naši kulturi. Biotska pestrost je lahko osnovna tema razprav v debatnih krožkih, kar lahko pripomore k razvoju kritičnega ekološkega razmišljanja in spodbujanje k strokovnemu razpravljanju. To lahko še razširimo za vpogledom na povezave znotraj življenjskih prostorov, na primer vpliv naravnih procesov na človeško blaginjo v povezavi s hrano ali vodo, lahko učencem pomaga razumeti povezanost medsebojnih odnosov med vrstami, življenjskimi prostori in ljudmi.

 • Naredimo bivališča za prostoživeče živali in rastline na šolskem dvorišču

Ustvariti primerne življenjske pogoje za živali ali rastline še nikoli ni bilo tako enostavno. Obstaja veliko tehničnih pripomočkov in nasvetov za izgradnjo le teh. Lahko posejemo različna semena avtohtonih rastlin, posadimo sadike dreves, vzgajamo sadno drevje, uredimo šolski park tako da je prijazen do prostoživečih živali, na šolskem vrtu lahko pridelujemo sadje, zelenjavo in različna zelišča na ekološki način, naredimo bivališča za različne vrste živali, krmimo živali, naredimo mlako, … Izdelava in skrb za različna rastlinska in živalska bivališča ponuja učiteljem da učencem na praktičen način pokažejo spretnosti, kot so načrtovanje, razporejanje, pogajanje in projektno vodenje. Tak način dela vzpodbuja skupinsko delo medgeneracijsko sodelovanje kakor tudi raziskovalno delo.


NAMEN IN CILJI PROJEKTA

 • ozaveščanje učencev o raznolikosti življenja v naravi – spoznavanje biotske pestrosti (poudarek na praktičnem izvajanju),
 • spoznavanje bližnjega okolja: šolsko dvorišče, bližnji gozdovi, potoki, mlake, travniki….
 • spodbujanje učencev, da raziskujejo biotsko pestrost narave,
 • navajanje učence, da preživijo veliko časa v naravi: raziskujejo, fotografirajo, odkrivajo, pišejo dnevnike opazovanj,
 • iščejo neokrnjene kotičke narave,
 • ozaveščanje otrok  /učencev o pomenu gibanja v naravi za zdrav telesni in duševni razvoj (pobeg od računalnikom, televizije in vseh mogočih modernih naprav)
 • povečati trajnost in kakovost znanja, ki si ga učenec lahko pridobi le z aktivnostmi v naravi,
 • spodbujanje sposobnosti učencev za opazovanje naravnega okolja,
 • razvijanje odgovornega odnosa do okolja
 • spodbujanje vseživljenjskega učenja.


PRISTOP

Projekt lahko izvajate v okviru rednega pouka, na dnevih dejavnosti, kot projektno delo pri naravoslovju, biologiji, spoznavanju okolja…Z rezultati seznanjajte starše (lahko jih vključite v projekt), lokalno skupnost.


TRAJANJE PROJEKTA

Skozi celo leto.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL