Odgovorno s hrano

EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE

POTRDILO 2011
POTRDILO 2011

elektronski naslov: info@ekosola.si


V današnjem času raznovrstnih informacijsko - komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti vam projekt EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok in učencev k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekošol.

Projekt EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE

Učenci, ki se bodo vključili v projekt, bodo s pomočjo ekološke literature razvijali individualno kreativno mišljenje, se aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bodo lahko medpredmetno povezovali in izmenjavali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali konkretne izdelke (plakate, zgodbe, predstavitve, risbe,…).

Projekt EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE spada med kriterije za pridobitev oz. potrditev ekozastave v šolskem letu 2010/2011. Uspešen zaključek  pomeni prikaz osvojenega znanje skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalni izdelek (risba, sporočilni plakat, zgodbica, obnova, pesmica, dramski nastop, razstava člankov iz časopisov in revij na razpisano tematiko okoljske problematike, zbiranje medijskih prispevkov in dokumentarnih filmov ter predstavitve sošolcem, …).

Vodja projekta na ekošoli izvaja vključitev dejavnosti med redne dejavnosti ekošole , poskrbi za organizacijo in koordinacijo, vodi ustrezno evidenco o številu sodelujočih učencev, odgovoren je za dosego ustreznih rezultatov projekta in ob zaključku sestavi vsebinsko poročilo. Na posamezni ekošoli, kjer bo vključenih veliko učencev je lahko več vodij – največ trije. Vsak vodja pripravi in odda svoje vsebinsko poročilo.

V letošnjem letu je izbor knjig pripravila Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Ljubljana je 2010 svetovna prestolnica knjige. Po lastni presoji lahko seznam knjig dopolnite z drugimi knjigami z ekološkimi vsebinami, priporočilni seznam naj vam služi  kot  osnovno vodilo.

KRITERIJI za projekt EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE

UČENCI PRVE TRIADE  morajo obdelati oz.  prebrati najmanj dve knjižni deli s seznama, kateremu lahko po vaši presoji dodate tudi drugo literaturo z ekološko tematiko, ki jo posreduje vaša šolska knjižnica. To velja tudi za vse ostale stopnje šolske in predšolske vzgoje. Vsebino knjig predstavijo sodelujoči učenci svojim mentoricam bodisi razredu preko pogovora, pripravijo si zapise, ilustracije v obliki plakata, miselne vzorce ali besedilne zapise o prebranem delu oz. lastna razmišljanja. Otrokom, ki še ne berejo, prebirajo dela starši.

UČENCI DRUGE TRIADE morajo  prebrati najmanj eno knjigo, lahko pa tudi več in obdelati ter prebrati članek iz časopisov oz. revij, ki obravnavajo teme z ekološko vsebino.

UČENCI TRETJE TRIADE morajo za prebrati najmanj 1 knjigo in strokovno obdelati 1 ekočlanek iz časopisa oz. revije. Lahko obdelate tudi 1 leposlovno delo in/ali 1 poučno strokovno delo, ki ga priporoči vaša šolska knjižnica.

Vsebinsko poročilo je potrebno poslati najkasneje do 30. maja 2011 na spletni strani ekošole. V poročilu je potrebno osvojeno znanje skozi dejavnost zabeležiti s krajšim zapisom o izvedbi.

 

PRIPOROČENI SEZNAM KNJIG

elektronski naslov:
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL