Odgovorno s hrano

ZGODNJE NARAVOSLOVJE TEMELJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

 

Vodja projekta: Dane Katalinič
elektronski naslov: dane.katalinic@gmail.com

Okolje je svet, ki nas obdaja, kateremu se prilagajamo in se čustveno navezujemo nanj. Okolje, v katerem živimo, vpliva na naš duhovni svet, zato ima naravno okolje pri razvoju otrok – učencev velik pomen. Čas privzgajanja naravnega življenjskega ritma se prične že v predšolskem obdobju in teče z nadgradnjo skozi življenje.

Izobraževanje na področju naravoslovja razumemo kot odnos do samega sebe, kot odnos do drugega, do družbe, do okolja, a to se doseže z aktivnim spoznavanjem okolja.

Da bi učenec postal aktiven soudeleženec dogajanja v okolju, mora biti deležen naravoslovnega opismenjevanja, ki poteka v naravnem okolju.

Vrednota dela  v naravi – na terenu je v izobraževanju in potencialu narave kot pomoči za odkrivanje sebe in drugih. S projektom » SREČANJE Z OKOLJEM » želimo spodbuditi radovednost kot pozitivno lastnost za ustvarjalnost oz. akcijski odnos do okolja, v katerem učenec živi, ker je okolje, v katerem živi, del njega in hkrati on del okolja.

Cilj projekta je spoznavanje zakonitosti življenja, ki je v naravi in okolju, v katerem poteka izobraževanje oz. naravoslovno – okoljsko opismenjevanje, in to v ekosistemih, ki povezujejo rastlinstvo, živalstvo, človeka in neživo naravo.

TEMATSKI SKLOPI

 • Voda okrog nas
 • Čebele in cvetovi 
 • Drevo od brsta do plodu 
 • Ptičji svet okrog nas 
 • Naš vrt

Za pridobitev ekozastave mora vsaka šola izvesti en tematski sklop iz področja zgoraj navedenih naravoslovnih tem.

ČAS IZVEDBE: Vsebina se izvaja skozi celotno šolsko pedagoško leto od oktobra do maja.

FAZNI POTEK:

1. faza: Razpis projekta
2. faza: Prijava projekta v LDN (5. oktober)
3. faza: Navodila za delo (Konferenca koordinatorjev, elektronska pošta – oktober)
4. faza: Objava projektnih rezultataov v ZBORNIKU (september 2011)
5. faza: Predstavitev rezultatov na skupnem srečanju ekošole (oktober 2011)

CILJI PROJEKTA:

 1. Skozi projektne procese vzpodbujati in graditi  vzgojne-   procese, ki bodo vplivali na postavljanje osnovnih temeljev ravnanja z okoljem, v katerem živimo, ter zagotavljati optimalne pogoje za privzgajanje pozitivnega in trajnostnega odnosa do okolja.
 2. Privzgajanje in pridobivanje vrednot za varovanje okolja.
 3. Pridobivanje temeljnih naravoslovnih znanj za življenjski trajnostni razvoj.
 4. Izvajanje aktivnosti v naravnem okolju v ekosistemih, ki povezujejo človeka,
 5. živalstvo, rastlinstvo in neživo naravo.
 6. Spodbujati radovednost otrok kot pozitivno lastnost za ustvarjalnost, za akcijski odnos do okolja.
 7. V svetu narave spoznavati zakonitosti življenja.

OKVIRNI OPIS TEMATSKIH SKLOPOV

Z navedenimi tematskimi sklopi želimo vzpodbuditi interakcijo med učencem, učiteljem in starši. Vsebine tematskih sklopov  se izvajajo v naravi, ker je narava prava pot za spoznavanje naravnih zakonitosti, ki bo učenca in nas vznemirjala in razveseljevala. V naravi učencu omogočamo ustvarjalne situacije, ki mu omogočajo, da je bolj aktiven in kreativen.

Izvajanje vsebin tematskih sklopov zahteva bivanje v naravi, to pa posledično omogoča, da učenec zgodaj začuti in spoznava bogastvo rastlinskega in živalskega sveta okrog njega, skratka vrednote, katere bo učenec povzel, sprejel in nadgrajeval kot svojo lastno vrednoto.

PRIČAKOVANI REZULTATI

- Skozi aktivnosti posameznih tematskih sklopov prispevati k pridobivanju
   novih spoznanj, znanj, izkušenj, sposobnosti in oblikovanju značaja.
- Pridobivanje temeljnih znanj za življenjski trajnostni razvoj.
- Pridobivanje osnovnih spoznanj o naravi in življenju.
- Spoznavanje zakonitosti življenja.
- Objava rezultatov v ZBORNIKU.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL