Odgovorno s hrano

MLADI POROČEVALCI

NAVODILA ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA
        "PROGRAM MLADI POROČEVALCI"

Vodja projekta: Boris Šušmak
elektronski naslov: info@drustvo-doves.si
mobitel:051/309 136


Namen projekta je poročanje o okoljskih izzivih lokalnega okolja, iskanju odgovorov in proaktivno iskanje rešitve izzivov. Z rezultati projekta Mladi poročevalci pomembno vplivamo na spremembo obnašanja ali odnosa do okoljskih izzivov sodobnega časa.

Cilj projekta:

  • razumeti lokalne okoljske težave, ki so povezane s globalnimi izzivi na področju okolja,
  • spodbujati vpletene k drugačnemu razmišljanju, spodbujate druge k razmišljanju o teh težavah in skupaj – kot tim - iskati tudi rešitve teh težav,
  • pridobljene informacije na ustrezen način predstaviti lokalnemu okolju v obliki časopisnih člankov, radijskega ali televizijskega poročanja ter v obliki javne razstave.

Skozi projekt se lahko vklopite tudi v mednarodno skupino Mladih poročevalcev. Pogoji so naslednji:

  • Priprava člankov ali gradiva za radijsko in televizijsko poročanje ali fotomaterial za javno razstavo in prijava na državni izbor najboljših prispevkov – 10. April 2011
  • Državni izbor najboljšega prispevka – konec aprila 2011;
  • Prijava izbranega(ih) prispevka na Mednarodno tekmovanje.

Gradiva

Učitelji, ki bodo mentorji pri projektu Mladi poročevalci imajo na razpolago naslednje usmeritve:

Globalne okoljske izzive sodobnega časa lahko razumemo zgolj, če spoznamo primerljive lokalne izzive. Zato je tukaj ključnega pomena, da se osredotočimo na lokalne izzive na področju okolja in tako poskušamo razumeti tudi pomembnejše izzive globalnega okolja na naslednjih področjih:

S klikom na vsebino vas avtomatično preusmeri na stran s slovenskim prevodom.

Agriculture Kmetijstvo

Biodiversity Biotska raznovrstnost

Climate change Podnebne spremembe

Desertification Dezertifikacija

Energy Energija

Forests Gozdovi

Industrial pollutions Industrijsko onesnaževanje

Natural risks Naravne nesreče

Population Prebivalstvo

Responsible consumption Odgovorne potrošnje

Seas and Oceans Morja in oceani

Sustainable development Trajnostni razvoj

Transportation Prevoz

Waste Odpadki

Water Voda


Uporabite lahko tudi druge vire, kot so.

name Ime

theme teme

material material

European Environmental Agency Evropska agencija za okolje

All (Fisheries, water, chemicals, transports, agriculture, climate change, population, and many more...) - European data Vse (ribištvo, voda, kemikalije, promet, kmetijstvo, podnebne spremembe, prebivalstvo, in še veliko več ...) - Evropski podatkov

maps, tables, graphs zemljevidov, tabel, grafov

Epaedia Epaedia

biodiversity, climate change, household consumption, human health, sustainable resources, transport and water - European data biotska raznovrstnost, podnebne spremembe, poraba gospodinjstev, zdravje ljudi, trajnostni viri, promet in vodo - Evropski podatkov

interactive articles, maps, photo, movies and tables interaktivni izdelki, zemljevidi, fotografije, filme in tabel

The global education project Globalni projekt izobraževanja

A graphic look at the state of the world, all topics ) Grafični pogled na stanje v svetu, vse teme)

maps, tables, graphs zemljevidov, tabel, grafov

The millenium assessment Ocena tisočletja

All (floods, fisheries, fires, population, global ecosystems etc...) - world data Vsi (poplave, ribištvo, požari, prebivalstvo, globalnih ekosistemov itd ..) - svet podatki

slides, maps, figures and tables diapozitivi, zemljevidi, slike in tabele

European Audiovisual Library Evropski avdiovizualni knjižnici

All topics (energy, transports, environment, fisheries etc...). Vse teme (energija, promet, okolje, ribištvo itd ..). A free registration is necessary Brezplačno registracijo, ki so potrebni

photos, videos fotografije, video posnetke

Marine Photobank Marine Photobank

Sea resources (18 galleries: pollution, fishing, tourism...) Morskih virov (18 galerij: onesnaževanje, ribištvo, turizem ...)

photos fotografije

US department of agriculture US Department of Agriculture

Agriculture (25 galleries: aquaculture, crops, pesticides...) Kmetijstvo (25 galerij: ribogojstva, pridelki, pesticidi ...)

photos fotografije

 

Učitelji se pri delu z mladimi poročevalci uporabite naslednje usmeritve tabel:

Lokalno proučevanje – priprava in dokumentacija

planirano

izvedeno

Identificiranje lokalnih izzivov, ki se jih bo proučilo

Mladina se poistoveti z izbranimi izzivi

Maldi poročevalci bolje razumejo izzive obravnavane tematike in jih znajo povezati tudi na mednarodni nivo

Defniranje različnih stališč lokalnega problema, v kakšnem konfliktu so le-ta in zakaj so v konfliktu

Identificiranje obstoječih rešitev (in ali so tehnične rešitve, spremembe v obnašanju, ipd.)

Povsem jasno razumevanje vloge posameznega akterja v tej zgodbi

 

Lokalno proučevanje – zbiranje materialov

planirano

izvedeno

Obisk lokacije in razumevanje problema/težave/izziva

Interviju z enim ali večimi akterji ali strokovnjaki iz obravnavanega področja

Mladi poročevalci zapisujejo slišano in videno, naredijo nekaj fotografij, ipd.

 

Izdelava novice, poročila ali članka

planirano

izvedeno

Odsev dimenzije problema in lokalna zgodba

Izdelek jasno in nedvoumno razloži kaj predstavlja obravnavani lokalni izziv

Vloga različnih (nasprotujočih si) akterjev v zadevi je jasno zapisana, prav tako so jasno zapisana različna stališča in različni predlogi rešitev

Razloži se povezanost lokalnih izzivov z globalnimi

Različni pogledi akterjev, četudi se z določenimi ne strinjate, morajo biti predstavljeni na korekten način

Poročilo je sicer problemsko orientirano, vendar vedno ponudi tudi rešitve. Prizadevati si je potrebno, da v bralcu/poslušalcu/gledalcu ne pusti samo negativnih občutkov, torej si prizadevamo predstaviti tudi rešitev.

Neodvisnost avtorjev in ostrina poročanja

Izdelek je predstavljen z dejstvi, podatki, slikami, primerjavami, ipd.

Viri so jasno navedeni in opremljeni z datumom

Stališče avtorjev je sicer lahko opisano, vendar na način, da se ohrani zaupanje javnosti. Vsako osebno stališče ali komentar naj bi bil zaveden ločeno do glavnega izdelka ali v zaključku in sicer z jasno navedbo, da gre za stališče avtorja

Pisec naredi končne popravke (ali ponovno prebere tekst) in s tem prepreči morebitne slovnične ali govorne napake. Biti mora pripravljen na komentarje ostalih in morebitne odgovore.

Osnutek izdelka je posredovan zunanjemu pregledovalcu (morda celo novinarju, če obstaja možnost).

Oblikovna plat

Definicija končne oblike izdelka (članek, fotografija, razstava, radio, film, ipd.) mora biti določena že na začetku projekta.

Vsi izdelki morajo imeti zanimiv, privlačen, izzivalen naslov in morebitne podnaslove.

Dolžina izdelka mora biti prilagojena ciljni publiki (10 strani ne bo nikoli ali pa zelo redko prebranih). Če je osnovni članek predolg, se zagotovi, da bo članek za javnost povzetek le-tega in sicer na način, da bo vseeno pritegnilo pozornost in doseglo svoj namen.

Slike in grafi (kjer je to primerno) naredijo izdelek bolj zanimiv in lažje razumljiv.

Ime in avtorjeva starost naj bo jasno zapisana pod članek/prispevek.

 

Komunikacija z lokalno skupnostjo

planirano

izvedeno

Definiranje ciljne publike in strategije/pristopa že na začetku

Lokalni mediji naj bodo kontaktirani že na začetku projekta, da lahko tudi svetujejo in podajo priporočila in promovirajo izbrano tematiko

Mladi so vključeni v promocijo svojih izdelkov v odnosu do lokalne publike

Mladi aktivno promovirajo svoj izdelek med svojimi starši, prijatelji, sošolci, itd.

Izdelki naj bi bili objavljeni tudi skozi šolske kanale (spletna stran, blog, šolski časopis, letak, plakat, šolski radio, ipd.)

Pripravi se okroglo mizo ali govorni krožek, kjer se predstavi rezultate poizvedbe/raziskave. Po možnosti se povabi predstavnike lokalne skupnosti, lokalne medije in starše.

 

Podrobnejše informacije o programu in primeri člankov, so objavljeni na www.youngreporters.org

S klikom na vsebino vas avtomatično preusmeri na stran s slovenskim prevodom.

Agriculture Kmetijstvo

Biodiversity Biotska raznovrstnost

Climate change Podnebne spremembe

Desertification Dezertifikacija

Energy Energija

Forests Gozdovi

Industrial pollutions Industrijsko onesnaževanje

Natural risks Naravne nesreče

Population Prebivalstvo

Responsible consumption Odgovorne potrošnje

Seas and Oceans Morja in oceani

Sustainable development Trajnostni razvoj

Transportation Prevoz

Waste Odpadki

Water Voda


Uporabite lahko tudi druge vire, kot so.

name Ime

theme teme

material material

European Environmental Agency Evropska agencija za okolje

All (Fisheries, water, chemicals, transports, agriculture, climate change, population, and many more...) - European data Vse (ribištvo, voda, kemikalije, promet, kmetijstvo, podnebne spremembe, prebivalstvo, in še veliko več ...) - Evropski podatkov

maps, tables, graphs zemljevidov, tabel, grafov

Epaedia Epaedia

biodiversity, climate change, household consumption, human health, sustainable resources, transport and water - European data biotska raznovrstnost, podnebne spremembe, poraba gospodinjstev, zdravje ljudi, trajnostni viri, promet in vodo - Evropski podatkov

interactive articles, maps, photo, movies and tables interaktivni izdelki, zemljevidi, fotografije, filme in tabel

The global education project Globalni projekt izobraževanja

A graphic look at the state of the world, all topics ) Grafični pogled na stanje v svetu, vse teme)

maps, tables, graphs zemljevidov, tabel, grafov

The millenium assessment Ocena tisočletja

All (floods, fisheries, fires, population, global ecosystems etc...) - world data Vsi (poplave, ribištvo, požari, prebivalstvo, globalnih ekosistemov itd ..) - svet podatki

slides, maps, figures and tables diapozitivi, zemljevidi, slike in tabele

European Audiovisual Library Evropski avdiovizualni knjižnici

All topics (energy, transports, environment, fisheries etc...). Vse teme (energija, promet, okolje, ribištvo itd ..). A free registration is necessary Brezplačno registracijo, ki so potrebni

photos, videos fotografije, video posnetke

Marine Photobank Marine Photobank

Sea resources (18 galleries: pollution, fishing, tourism...) Morskih virov (18 galerij: onesnaževanje, ribištvo, turizem ...)

photos fotografije

US department of agriculture US Department of Agriculture

Agriculture (25 galleries: aquaculture, crops, pesticides...) Kmetijstvo (25 galerij: ribogojstva, pridelki, pesticidi ...)

photos fotografije

 

Učitelji se pri delu z mladimi poročevalci uporabite naslednje usmeritve tabel:

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL