Odgovorno s hrano

VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA

DNEVNIK VODA
KOPALNE VODE NAŠEGA KRAJA
DNEVNIK VODNI DETEKTIV
DNEVNIK VODA

Vodja projekta: Blaž Mikuž
Elektronski naslov: blaz.mikuz@gmail.com
Kontakt: 031 339 051

 
Voda je življenjskega pomena za vsa živa bitja. Pomen vode za življenje na Zemlji bi lahko razdelili na fiziološki, higienski in ekonomski. Voda omogoča funkcioniranje živega organizma in je hkrati življenjski prostor za številne živali in rastline. Pomembna je tudi za vzdrževanje higiene. Za ta namen porabimo precej več vode kot za fiziološke potrebe. Največ vode pa se porabi v industriji, prometu, kmetijstvu in drugih gospodarskih panogah, torej za ekonomski namen. K ekonomskemu pomenu bi lahko prišteli tudi kopalne vode, saj je teh glede na onesnaževanje vse manj.  

S projektom bomo nadaljevali lanski projekt »Voda kot življenjska vrednota«, ki ga bomo razširili. Poleg fiziološkega pomena vode se bomo lotili tudi analize porabe vode v ekošolah in iskanju rešitev za zmanjšanje le te. Tako bomo dobili podatke o porabi vode na širšem območju Slovenije in hkrati osveščali prebivalstvo o nujnosti varčevanja z vodo. Kopanje ni varno povsod ampak le na površinah, ki so temu namenjene, vendar  le redko zasledimo informacije o tem, kje se je mogoče kopati, še redkeje pa podatek o kakovosti vode. Zato bomo iskali rešitve, kako lahko ekošolo kot tudi posameznik prispeva k varnemu in zdravemu kopanju.

Cilj celotnega projekta je torej celovit vpogled v ekosistem reke, jezera ali mlake, spoznavanje glavnih onesnaževalcev vode, razumevanje pomena vode za živa bitja, ter seznanjanje z dejstvom, da porabimo mnogo več vode, kot jo dejansko potrebujemo. Ker kopalne vode predvsem v poletnih mesecih nudijo relaksacijo in ohladitev, bomo preverjali kakovost kopalnih vod in njihov pomen za turizem. 

KLJUČNA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

 • Katere rastlinske in živalske vrste prevladujejo ob vodi?
 • Katere rastlinske in živalske vrste se pojavljajo le v sledovih?
 • Katere tujerodne, invazivne vrste se pojavljajo na območju vode?
 • Ali so delovni listi za izvedbo projekta dovolj jasni?
 • Ali je na voljo dovolj literature za natančno izpolnjevanje delovnih listov?
 • Ali je potrebno dodatno izobraževanje mentorjev?
 • Kje kdaj in kako je mogoče izvesti projekt?
 • Kdo oneznažuje vodo na vašem območju?
 • Kje, kaj in kako je mogoče izvedeti o onesnaževanju vode v širšem okolju izven šole (npr. doma – od staršev, v knjižnici, na internetu itd.)?
 • Ali je voda na vašem območju onesnažena? Kakšna je kvaliteta vode?
 • Kako bi zmanjšali onesnaževanje vode?
 • Kako učenci varčujejo z vodo?
 • Kako bi zmanjšali porabo vode v šoli?
 • Kaj je za to potrebno?
 • Kakšne pipe imate v šoli?
 • Kako bi merili porabo vode?

CILJI PROJEKTA

 • Spodbujati učence k raziskovalnemu delu.
 • Navajati učence na pomembnost ohranjanja ekosistemov.
 • Ugotoviti stanje biodiverzitete ob vodi.
 • Spremljati razvoj življenja ob vodi.
 • Iskati izvirne ideje za zmanjšanje porabe vode.
 • Povečati zavest o varčevanju z vodo in navajati dijake na varčevanje z vodo.
 • Spremljati in zmanjšati porabo vode v šoli.
 • Zbrane podatke, ideje in fotografije objaviti na spletni strani, kjer bodo dostopni vsem.
 • Zbrati podatke o kopalnih vodah v Sloveniji, o njihovi kakovosti, hkrati pa osveščati prebivalstvo o pomembnosti ohranjanja kopalnih vod, tako z ekološkega kot tudi gospodarskega stali

PRISTOP

 

Aktivnosti, predvidene za šole :

Obvezne aktivnosti:

 • Za umivalnike v razredih in na WC-jih izdelati oznake, ki bodo opozarjale na zapiranje vode in varčevanje z vodo. Zaželene so čim bolj izvirne oznake iz eko materialov. O samem poteku izdelovanja teh oznak se napiše kratko poročilo in doda fotografije.
 • Spremljati porabo vode v šoli in skrbeti za varčevanje z vodo ter si zapisovati vse posebnosti, ki jih boste opazili (dnevnik bo poenoten za vse ekošole). Na koncu leta napisati poročilo o tem, koliko vode se je privarčevalo (navodila za delo bodo objavljena na straneh ekošole).
 • Dijaki sodelujoče šole »posvojijo« košček zemlje (100x100m) ob vodi in zanj skrbijo skozi celo šolsko leto. Organizirajo čistilne akcije, spremljajo živa bitja ob vodi, pojavljanje novih živih bitij in vodijo dnevnik. Posvojeno zemljo obiskujejo v določenih terminih (navodila za delo bodo objavljena na straneh ekošole).

*   Dijaki skozi celo leto spremljajo dogajanje ob kopalnih vodah. Napišejo poročilo o tem, kakšno je kopališče, kakšna je obiskanost kopališč, kakšna je kvaliteta vode, kaj je s sanitarijami, kako je poskrbljeno za odpadke, kaj je z živimi bitji, organizirajo čistilno akcijo… Kopalno vodo obiskujejo v  določenih terminih (navodila za delo bodo objavljena na straneh ekošole).

*Dejavnost je namenjena šolam, ki imajo v bližini kakšno kopališče, kot alternativa »posvojitve koščka zemlje«.

Neobvezne aktivnosti:

 • Obiskati bližnjo čistilno napravo in spoznati delovanje le te.
 • Popisati rastlinske in živalske vrste ob vodi in napisati poročilo. Za delo boste dobili delovne liste in priporočeno literaturo.
 • Merjenje in primerjanje kvalitete vode v plastenkah in iz vodovoda.
 • V fotografski objektiv ujeti čim bolj zanimiv motiv vode ali živih bitij ob vodi in sodelovati na nagradnem natečaju (pogoji sodelovanja in kriteriji bodo objavljeni na straneh ekošole).
 • Priprava seminarskih in raziskovalnih nalog na temo vode (fiziološki, higienski in ekonomski pomen vode); konkretne teme in navodila za delo bodo objavljene na straneh ekošole).
 •  izdelati elektronsko brošuro o konkretni kopalni vodi. 
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL