Odgovorno s hrano

EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE

POTRDILO 2011
POTRDILO 2011

elektronski naslov: info@ekosola.si


V današnjem času raznovrstnih informacijsko - komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti vam projekt EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje  učencev k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih srednjih ekošol.

Projekt EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE je namenjen dijakom srednjih in poklicnih ekošol. Dijaki, se bodo vključili v projekt, bodo s pomočjo ekološke literature razvijali individualno kreativno mišljenje, se aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bodo lahko medpredmetno povezovali in izmenjavali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali konkretne izdelke (plakate, zgodbe, predstavitve, risbe,…).

Projekt EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE spada med kriterije za pridobitev oz. potrditev ekozastave v šolskem letu 2010/2011. Uspešen zaključek  pomeni prikaz osvojenega znanje skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalni izdelek (risba, sporočilni plakat, zgodbica, obnova, pesmica, dramski nastop, razstava člankov iz časopisov in revij na razpisano tematiko okoljske problematike, zbiranje medijskih prispevkov in dokumentarnih filmov ter predstavitve sošolcem, …).

Vodja projekta na ekošoli  izvaja vključitev dejavnosti med redne dejavnosti ekošole,  poskrbi za organizacijo in koordinacijo, vodi ustrezno evidenco o številu sodelujočih dijakov, odgovoren je za dosego ustreznih rezultatov projekta in ob zaključku sestavi vsebinsko poročilo. Na posamezni ekošoli, kjer bo vključenih veliko dijakovje lahko več vodij – največ trije. Vsak vodja pripravi in odda svoje vsebinsko poročilo.

V letošnjem letu je izbor knjig pripravila Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Ljubljana je 2010 svetovna prestolnica knjige. Po lastni presoji lahko seznam knjig dopolnite z drugimi knjigami z ekološkimi vsebinami, priporočilni seznam naj vam služi  kot  osnovno vodilo. 

KRITERIJI za projekt EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE 

DIJAKI morajo prebrati 1 knjigo in napisati referat o prebrani knjigi.

Vsebinsko poročilo je potrebno poslati najkasneje do 30. maja 2011 na spletni strani ekošole. V poročilu je potrebno osvojeno znanje skozi dejavnost zabeležiti s krajšim zapisom o izvedbi.


PRIPOROČENI SEZNAM KNJIG

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL