Odgovorno s hrano

Sedem korakov za ekovrtec

SEDEM KORAKOV ZA EKOVRTEC

Program ekovrtca je sestavljen iz sedmih korakov. Zadnji sedmi korak, podpis ekolistine, ustanova izpelje, ko opravi prvih šest korakov ter doseže opažene rezultate in izboljšanje okolja v kraju, kjer deluje. Tako ustanova se poteguje za certifikat in postane nosilka zelene zastave, ki jo podeli Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje – FEE.

Zelena zastava je za ustanovo viden certifikat za okoljsko delovanje. Logotip ekovrtca lahko uporablja po podpisu listine na svojih dokumentih in drugih tiskanih materialih.

Certifikat se obnavlja vsako  leto.

1.  USTANOVITEV EKO PROGRAMSKEGA ODBORA EKOVRTCA

 Ekoprogramski odbor usmerja okoljsko dejavnost ekovrtca, in to tako, da izpolnjuje namene in zastopanost interesov otrok kot vzgojno vrednoto, in sicer:

določi cilje delovanja in skrbi za vključevanje otrok, vzgojiteljev, ostalega osebja, staršev in             družbenega okolja – lokalne skupnosti,
načrtuje aktivnosti in izvedbo privzgajanja in pridobivanja vrednot ter znanja za  varovanje okolja
spodbuja vsebine in aktivnosti s področja naravoslovja s poudarkom na ekoloških problemih lastnega okolja (lokalno okolje),
skrbi za interdisciplinarno povezavo med ekovrtcem in ekošolo.

Struktura Ekoprogramskega odbora

Po en predstavnik:
- vzgojitelj I. starostnega obdobja,
- vzgojitelj II. starostnega obdobja,
- drugi zaposleni: ravnatelj, poslovna sekretarka, kuhar, hišnik,
- predstavnik sveta staršev ekovrtca,
- predstavnik lokalne skupnosti,
- predstavnik okoljevarstvene organizacije.

 

Oblika delovanja

Sestanki- Ekoprogramski odbor se sestane ob formiranju odbora, v začetku šolskega leta, v zimskih počitnicah in ob zaključku šolskega leta. Število sestankov je odvisno od problematike, programa in aktivnosti ekoprogramskega odbora. Ekoprogramski odbor vodi koordinator ekovrtca, katerega imenujejo med sabo člani odbora.

Zapisi - Ekoprogramski odbor svoje aktivnosti beleži v obliki zapisa in jih posreduje na oglasne deske Ekokotičkov po garderobah ekovrtca in enot ekovrtca. 

Mandat - Mandat ekoprogramskega odbora je usklajen z mandatom ravnatelja ekovrtca, torej v časovnem trajanju petih let, razen za predstavnika sveta staršev, kateremu mandat traja za čas vključenosti njegovega otroka v ekovrtec.

 

2. OKOLICA EKOVRTCA

Spoznavanje in doživljanje okolja okrog ekovrtca, katerega  naj otrok spoznava v prijetnem ozračju z namenom privzgajanja naravnega ritma in sloga v sožitju z naravo. Posebej temeljito pregledamo okolico ekovrtca ob pričetku  šolskega leta in pomanjkljivosti – probleme evidentiramo in  vnesemo v program dela ekoprogramskega odbora.

Pri pregledu okolice sodelujejo otroci. To so vsebine, ki temeljijo na odnosu do živega in neživega okolja okrog ekovrtca in v ekovrtcu. Gre za sodelovanje med vzgojitelji in starši, v ospredju naj  bo otrok. Rezultate mesečno evidentiramo in ustrezno dokumentiramo ter na oglasnih deskah objavimo. Letne rezultate objavimo v poročilu. Dobljeni rezultati so osnova za načrtovanje nadaljnjih aktivnosti.

Gre za tematske vsebine vašega okolja – ekovrtca, na katere z vašim programom vplivate, npr.:

- način prihoda v ekovrtec (peš. kolo, avtomobil ),
- urejena, primerna parkirišča ekovrtca,
- evidentiranje in primerjanje tekoče porabe s preteklim letom za:
- energijo,
- vodo,
- transport,
- količino odpadkov, smeti,
- fotokopirni stroj – papir.

3. NAČRT DELA

Na podlagi rezultatov drugega koraka določite prednostna področja in naredite plan dela, tako da si zastavite dosegljive in realne cilje in rok za izboljšanje okoljske uspešnosti pri specifičnih vprašanjih ter naredite seznam dogovorjenih okoljskih ciljev, vključno z roki in jasno določenimi zadolžitvami za vsak korak in ga povežite z načrtovanjem vzgojno – izobraževalnega dela in programa dela ekovrtca.

4. NADZOR IN OCENJEVANJE

Dosledno izvajanje predhodnih korakov bo omogočilo ugotovitev uspešnosti ali neuspešnosti načrtovanih aktivnosti. Torej gre za stalni nadzor, ki bo omogočil, da precenite uspešnost svojih aktivnosti in načrtujete morebitne potrebne spremembe, kar vam bo pomagalo zagotavljati, da zanimanje za  program po vsem ekovrtcu ne zbledi.

Nadzorovanje in ocenjevanje napredka vašega dela v programu ekovrtca predstavlja odlično priložnost, da vključite v kurikul za ekovrtce – področje dejavnosti ter razvijete druge sposobnosti, kot so reševanje težav, kritično mišljenje in timsko delo.

5. DELO PO KURIKULUMU

Delo po kurikulumu za ekovrtce pomeni strokovno podlago za delo v ekovrtcih in je za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v ekovrtcih pomembna izpeljava v prakso oz. t. i. izvedbeni kurikulum.

Praktična izpeljava zapisanih ciljev kurikuluma ( izvedbeni kurikulum ) in ekoprograma lahko s svojo življenjskostjo, vpetostjo v socialni kontekst, z aktivnostjo, izbiro različnih metod in načinov dela, ki se naslanjajo na temeljna vedenja o otrokovem razvoju in poznavanje načel uresničevanja ciljev kurikula za ekovrtce, pomembno prispeva k širšemu razumevanju predšolske vzgoje v ekovrtcu, njeni povezavi z družino, ostalimi ravnmi vzgoje in izobraževanja, drugimi institucijami ter lokalno skupnostjo.

Splošna predlagana strategija je, da se koncepte okoljskega izobraževanja vnese v že obstoječi program. Vzgojitelji lahko načelo okoljskega izobraževanja predstavijo s pomočjo temeljne dejavnosti zgodnjega naravoslovja, in sicer tako da:

- otrokom omogočijo bogata doživljanja narave in jih spodbujajo k opazovanju, raziskovanju, eksperimentiranju, sintetiziranju in sklepanju,
- omogočiti pridobivanje temeljnih izkustev in znanj o naravi,
- otroci naj doživijo praktične primere skrbi za naravno okolje.

 6. OBVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE

 Eden od ključnih ciljev programa ekovrtca je dvigovanje splošne ozaveščenosti glede vaših okoljskih aktivnosti – po vsem ekovrtcu in enotah ekovrtca vključujoč starše otrok. Ukrepi naj ne bodo omejeni na ekovrtec, ampak se naj nadaljujejo na domu otroka. Razvijte dialog s starši, ker je pozitivna oblika odnosa, s katerim želimo s starši sodelovati s skupnim razmišljanjem z možnostjo nadaljnje nadgradnje okoljskih aktivnosti.

Vključite širšo skupnost: starše, sosede, delovne organizacije, obrtništva in druge lokalne dejavnike, ki so lahko vir nasvetov, informacij in finančne podpore. To je tudi odlična priložnost za večjo prepoznavnost ekovrtca znotraj skupnosti in širše.

Ključnega pomena je vsakodnevno vključevanje vseh v ekoaktivnosti. Aktivnosti, kot so recikliranje, varčevanje z energijo ter ozaveščenost o vodi in smeteh lahko uspejo samo, če jih izvajajo vsi.

O aktivnostih in rezultatih obveščajte medije in druge ekovrtce ter starše in okolje prek spletne strani ekovrtca, zgibank, publikacij, oglasnih desk …

 

7. EKOLISTINA 

Ekolistina je izjava o poslanstvu. Na jasen, domiseln inovativen način nakazuje predanost vašega ekovrtca izboljšanju okoljske uspešnosti. Vsebino poslanstva naj poznajo vsi v ekovrtcu.

V ekolistini naj bodo našteti glavni cilji vaših aktivnosti, torej dejanski ukrepi, ki jih otroci in zaposleni nameravajo izvesti. Zelo pomembno je, da otroci igrajo ključno vlogo pri snovanju ekolistine, saj jim bo to dalo večji občutek odgovornosti do vrednot, ki jih ekolistina predstavlja.

Redno pregledujte vsebino ekolistine, da bo vedno odražala ekocilje ekovrtca.

Ekovrtec ekolistino zasnuje po svoje. Ekolistina je lahko seznam trditev, pesem, pesnitev.

Ekolistino razstavite na vidnih mestih po ekovrtcu ali enotah ekovrtca v skupnih prostorih in ekooglasni deski. Z ekolistino seznanite lokalne medije in javnost.

 

Viri:

- program Eco – Schools Irska,
- program Eco – Schools Malta,
- program Eco Schools Severna Irska,
- program Eco – Schools Škotska
- Kurikul za vrtce ( 1999 ). Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL