Odgovorno s hrano

460 UDELEŽENCEV NA KONFERENCI KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA 2014

Dodano: 2015-01-05 16:16:38
Na Brdu pri Kranju je v ponedeljek, 29. septembra 2014 potekala tradiconalna konferenca koordinatorjev, ki se jo je udeležilo 460 koordinatorjev, mentorjev in ravnateljev iz vse Slovenije. Med prvimi prejemniki zelene zastave sta bili tudi dve fakulteti.

Z vključitvijo fakultet se je Slovenija pridružila ožjemu krogu držav na svetu, ki v programu Ekošola združujejo vse ustanove od vrtca do fakultete. Zelene zastave vsako leto podelijo na nacionalni konferenci koordinatorjev programa Ekošola, v katerega so vključeni vrtci, osnovne in srednje šole, domovi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, dijaški domovi in odslej tudi fakultete. 

Na konferenci koordinatorjev ekovrtcev in ekošol, mentorjev, vodij projektov in ravnateljev iz vse Slovenije, ki so se zbrali na Brdu pri Kranju je imel uvodni nagovor evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik.  
Izpostavil je probleme trajnosti, ki jih ekošole rešujejo z vsakodnevnimi napori ni mogoče razumeti brez razumevanja globalnih izzivov. Svet se danes hitro spreminja in čedalje bolj povezan. Pestijo ga tudi čedalje večje težave, od podnebnih sprememb, pomanjkanje vode, onesnaženja zraka in zemlje, preskrbe z energijo in do upadanja biotske raznovrstnosti in propadanja ekosistemov. Hkrati pa se število prebivalcev na planetu povečuje. Ocene kažejo, da se bo do leta 2030 število potrošnikov srednjega razreda povečalo za okoli 3 milijard, ki bodo povečali pritisk na številne vire.  Učinkovito ravnanje z viri tako postaja osrednje vprašanje naše konkurenčnosti. Proizvajati izdelke z manj vode, manj energije, manj surovin, proizvajati izdelke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, je tudi  s poslovno gospodarskega vidika smiselno. Intenzivna raba naravnih virov je najpomembnejši omejitve dejavnik, ki bo v prihodnosti določal sposobnost za rast in zagotavljanje višjih življenjskih standardov povsod po svetu.  
EU je gospodarno rabo virov postavila v središče strategije rasti. Za cilj so si zadali opustitev način proizvodnje, ki temelji na izkopavanju, proizvajanju, uporabi in metanju odpadkov stran. Nov model bo spodbujal ponovno uporabo in sistematično spreminjanje odpadkov nazaj v nove surovine, ki se bodo ponovno vrnili v proizvodnjo krog po zgledu narave. V njej vse kroži ima vse svoje mesto in namen. Rešitev je krožno gospodarstvo in cilje je Evropa brez odpadkov in svojo pozornost usmerja k preprečevanju nastajanja odpadkov. Odgovornost vsakega posameznika, da ravna odgovorno do narave. 

Ob zaključku uvodnega nagovora je poudaril, da je prihodnost sveta negotova, in da bodo mladi morali pokazati več modrosti. Rezultati kažejo, da  program Ekošola s svojim zgledom in izkušnjami to že dokazuje, da jim bo skrb za naravo tudi v prihodnje na prvem mestu.

Udeležence je nagovorila tudi mag. Tanja Strniša, državna sekretarka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poudarila je skrb za zdravje, uživanje varne in kakovostne hrane, ter spodbujanje kratkih oskrbovalnih verig, ki je tudi ena od prioritet politike EU. Lokalna trajnostna oskrba s hrano ima  pomembno vlogo v družbi. Omogoča  delovna mesta, ohranja razvoj podeželja, vpliva na trajnosti razvoj kmetijstva, večanje konkurenčnosti, zmanjševanje toplogrednih vpliv in trajnostno rabo površin za pridelavo hrane.

Sledila je podelitev zelenih zastav, ki so jih iz rok dr. Janeza Potočnika, mag. Tanje Strniša in nacionalnega koordinatorja mag. Gregorja Cerarja prejele naslednje ustanove:
1. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Ljubljana
2. Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
3. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo Ljubljana
4. Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Dom Štrk
5. OŠ Juričevega Drejčka
6. OŠ Starše in PŠ
7. OŠ Starše, vrtec Pikapolonica
8. OŠ Starše, vrtec Najdihojca
9. OŠ Gorišnica
10. OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
11. OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Vrtec Čebelica
12. Vrtec Lipa pri OŠ Štore
13. Vrtec Zelena jama
14. Vrtec Železniki pri OŠ Železniki
15. Zasebni vrtec Kobacaj

Največji poudarek na konferenci je bil namenjen predstavitvi programa dela in projektov za novo šolsko leto 2014/15, ki so jih predstavili posamezni udeleženci.

Sledilo je predavanje o medsebojni povezanosti okoljskih vsebin v izobraževalni vertikali s poudarkom na okoljskih vsebinah v prvem triletju osnovne šole in umeščenost okoljskih vsebin v učne načrte v drugem in tretjem triletju OŠ ter primeri raziskav.  Raziskave so pokazale, da se učitelji pogosto omejijo zgolj na samo znanje in pozabljajo na spretnosti, veščine in odnose, torej na celovit pogled in obravnavo posameznega učenca.  Ugotovitve so pokazale, da je zelo pomembna vertikalna povezanost in celovit pogled na izobraževalno verigo od vrtcev do fakultete.

Ena najbolj pozitivnih odzivov pa je prejelo predavanje strokovnjaka Janeza Juhanta, ki predstavil kako bi morala delovati šola za življenje. Kakšni so resnični motivacijski prijemi in kako je potrebno motivirati nove generacije. Kakšen je proces odločanja mladostnikov za neko aktivnost in kakšne tehnike uporabimo, da ga spodbudimo k sodelovanju, ki lahko traja celo življenje.

Učinkovita raba energija in varčevanje z energijo v šoli in doma je eden izmed treh glavnih tematskih sklopov program.  Številne aktivnosti, ki jih lahko izvede vsaka šola in tako doseže zastavljene cilje in stroške za električno energijo znižati za 10 odstotkov, je predstavila Lea Janežič.  Za slovenskimi ekošolami se namreč skriva velikanski varčevalni potencial, ki bi ga lahko dosegli brez dodatnih vlaganj in tako prispevali svoj delež k manjši porabi energije in čistejšemu okolju.  Aktivnosti, ki pripomorejo k manjši rabi energije in manjšemu onesnaženju okolja učenci oz. dijaki zberejo podatke o porabi energije za ogrevanje, razsvetljavo in drugo porabo na šoli, izdelajo preprost energetski pregled stavbe, pripravijo predlog ukrepov za varčevanje, izdelajo nalepke za ugašanje luči, izberejo energetskega detektiva, ki skrbi in opozarja druge učence in zaposlene na šoli. S predlaganimi aktivnostmi so v posameznih šolah dokazali, da z aktivnim sodelovanjem učencev in zaposlenih brez večjih težav lahko dosežejo zastavljene cilje.

Pravična trgovina je zanimiv koncept, ki predstavlja alternativni sistem trgovanja med proizvajalci  ter potrošniki, ki skuša počlovečiti trgovinski proces in skrajšati trgovinsko verigo od proizvajalca do kupca.  Številni posredniki namreč negativno vplivajo na proizvajalce in nižajo odkupne cene.  Pravična trgovina potrošnikom omogoča boljše življenjske pogoje proizvajalcem, omogočajo enakopravnost spolov, pošteno plačilo, varne in zdrave delovne pogoja ter varovanje okolja.

Predstavitve in predavanja:
Bodi prijatelj okolja
Ni debate v Gorenje surovina oddajte aparate
Mladi v svetu energije
 Zeliščarski vrtnarski dnevnik in Ščepec travniških zdravilnih rastlin bližnjega okolja Eko Fiskars
 Prednovoletno ustvarjanje z Bojanom
 Varčujmo z vodo in skrbimo za zdravje rastlin - Zelene kocke
 Eko-paket
 Eko Iniciativa
 Računalniki in električna energija
 Slovenska hrana
 Okoljske vsebine v izobraževalni vertikali od vrtca - OŠ - SŠ in fakultete  Povzetek predavanja
 Šola za življenje
 Varčevanje z energijo doma in v šoli
 Pravična trgovina 
Ekoaplikacija 
Okoljska vzgoja od predšolske vzgoje do univerze  Povzetek predavanja 

 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL