Odgovorno s hrano

RAČUNALNIKI IN ELEKTRIČNA ENERGIJA

RAČUNALNIKI IN ELEKTRIČNA ENERGIJA

Električna energija ponavadi uhaja pri porabnikih, na katere niti ne pomislimo, ker se nam zdijo preveč samoumevni. In med takšne porabnike brez dvoma sodi računalniška oprema. Ker so računalniki dandanes obvezen pripomoček tako za delo, kot tudi za zabo, si težko predstavljlamo, da lahko z ustreznim ravnanjem zmanjšamo tudi porabo elektrinče energije in vpliv na okolje.

S projektom »RAČUNALNIKI IN ELEKTRIČNA ENERGIJA« v šoli želimo spodbujati ekošolarje in šole k bolj premišljeni in varčni uporabi računalniške opreme, tako v šoli kot tudi doma. Pri ustrezni uporabi oziroma ustreznem ravnanju se lahko poraba električne energije iz naslova uporabe računalniške opreme znatno zmanjša. To je tudi naš cilj v prihodnje. Za dosego tega cilja smo pripravili podrobna navodila, na osnovi katerih ekošolarji in njihovi mentorji pridobijo veliko novega znanja in izkušenj, z izvajanjem posameznih ukrepov pa prispevajo svoj delež pri varčevanju z energijo in manjšemu onesnaževanju okolja. Na enak način lahko pripomorejo tudi k znižanju izdatkov za energijo pri sebi doma.

Slovenske ekošole želimo biti na tem področju zgled vsem ostalim šolam in drugim javnim ustanovam v Sloveniji.

 Namen in cilji projekta:

 1. Spremljanje porabe električne energije računalniške opreme na šoli.
 2. Spoznavanje različnih možnosti varčevanja z električno energijo pri uporabi računalniške opreme.
 3. Iskanje rešitev s predlogi ukrepov za manjšo porabo energije in posledično manjše onesnaževanje okolja.
 4. Prenos izkušenj in znanja v prakso ter domače okolje.
 5. Osveščanje odgovornih na občinah za večjo podporo šolam v prizadevanjih za varčevanje z energijo.

 Končni cilj projekta je: zmanjšati porabo električne energije pri uporabi računalniške opreme na šoli.

 OPIS PROJEKTA
Tudi v šolskem letu 2013/2014 bomo nadaljevali z aktivnostmi učinkovite rabe električne energije v šoli. Na osnovi dosedanjih spodbudnih izkušenj smo za vključene šole pripravil podrobna navodila, na osnovi katerih bodo na posamezni šoli najprej zbrali vse potrebne podatke. Zbrani podatki bodo služili kot osnova za pripravo analize stanja in pripravo različnih varčevalnih ukrepov na šoli, ki jih bodo šole izvajale.Na koncu šolskega leta bodo šole pripravile poročilo o svojem delu in predstavile dosežene rezultate.

 PREDLAGANE AKTIVNOSTI

 1. Poraba električne energije pri uporabi računalniške opreme v šoli.
 2. Anketa o uporabi računalniške opreme in odnosu do varčevanja z električno energijo.
 3. Izračun ogljikovega odtisa.
 4. Nabava računalniške opreme in zeleno javno naročanje.
 5. Izdelava plakata, nalepk in sloganov.
 6. Dan energetske učinkovitosti.

 Trajanje projekta: od oktobra 2013 do konca aprila 2014

Učitelji/mentorji vse navedene aktivnosti lahko prilagodijo starostni stopnji in interesu posameznikov, razredov ali šol.
Vsaka šola mora izvesti najmanj tri izmed naštetih aktivnosti po lastni izbiri. V vsaj eni od naštetih aktivnosti mora sodelovati celotna šola.Na koncu šolskega leta bo vsaka šola/podružnična šola oddala poročilo v Ekoaplikacijo.

OPIS AKTIVNOSTI
1. Poraba električne energije pri uporabi računalniške opreme v šoli
Učenci bodo merili porabo električne energije za posamezne računalnike, ugotavljali porabo energije posameznih računalnikov, prešteli VSO računalniško opremo, ki je v uporabi na šoli (osebni računalniki, monitorji, prenosniki, tablični računalniki, strežnik,…), zbirali podatke o porabi električne energije, zabeležili koliko časa dnevno je računalniška oprema prižgana. Na osnovi zbranih podatkov bodo izdelali analizo in predlog ukrepov za varčevanje oz. za manjšo porabo električne energije. Podrobna navodila z ustreznimi tabelami bomo vsem prijavljenim mentorjem poslali do konca septembra.

Ekošole imajo pri tej aktivnosti možnost uporabe programske opreme Enviprot, ki je/bo bila predstavljena na Konferenci 2013. Programska oprema omogoča ustrezno upravljanje z električno energijo računalniške opreme. Več informacij na www.enviprot.si.

2. Anketa o uporabni računalniške opreme in odnosu do varčevanja z električno energijo
Izvedite anketo v več razredih ali na celotni šoli. Podatke obdelajte in izdelajte analizo po posameznih vprašanjih ter prikažite v grafični obliki (stolpci, strukturni krog, tabela....). Vzorec ankete boste prejeli po e-pošti.

 Anketa

3. Izračun ogljikovega odtisa
Iz zbranih podatkov prve aktivnosti (poraba električne energije pri uporabi računalniške opreme v šoli) naj učenci izračunajo ogljikov odtis, glede na porabo električne energije. Iz pridobljenih rezultatov naredite analizo in izračunajte povprečni ogljikov odtis. Naredite oceno, koliko bi zmanjšali ogljikov odtis, z ustreznejšim ravnanjem z računalniško opremo. Rezultati bodo več kot zanimivi. Na koncu ne pozabite na poročilo in obvestilo za ekokotiček, spletno stran in podobno.

Z izračunom ogljikovega odtisa pridobite koristne in potrebne informacije, da lahko:

 • zmanjšate emisije toplogrednih plinov;
 • poiščete možne prihranke;
 • pridobite potrebne vhodne podatke za odločanje pri nabavi nove računalniške opreme;
 • dosežete zavezanost vodstva šole za uporabo najboljših okoljskih praks;
 • omogočite izbiro okolju bolj prijazne računalniške opreme

4.Nabava računalniške opreme in zeleno javno naročanje
Ob vseh zbranih podatkih naj šole izdelajo postopek, ki bo v prihodnje šolam služil kot pripomoček pri naročanju nove računalniške opreme. Pri izbiri računalniške opreme naj postane eden izmed kriterijev najustreznejše izbire tudi poraba električne energije. Pri tem naj upoštevajo načela zelenega javnega naročanja in različne uradne vire:

 • Uredba o zelenem javnem naročanju,
 • Priročnik o zelenem javnem naročanju,
 • Priročnik Kupujte zeleno!

Viri in ostale informacije o zelenem javnem naročanju so dostopni na spletni strani MF Direktorat za javno naročanje http://www.djn.mf.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn.

Šole za namen predstavitev rezultatov v poročilu izberejo trenutno najustreznejšo računalniško opremo, ki bi jo v tem trenutku lahko izbrala za nakup.

5. Izdelava plakata, nalepk in sloganov
Organizirajte natečaj za najboljšo oz. najbolj izvirno nalepko oz slogan na temo porabe električne energije pri uporabi računalniške opreme. Izbrane nalepke (slogane) nato nalepite v vseh prostorih, kjer se nahaja računalniška oprema (računalniška učilnica, zbornica, prostori administrativne službe, knjižnica,…). Nalepke so se izkazale kot zelo učinkovit način za ozaveščanje.
V mesecu marcu ali aprilu leta 2014 zberite vse podatke o vseh izvedenih aktivnosti projekta in rezultate na kratko predstavite na plakatu. Izobesite ga v ekokotičku ali drugem vidnem mestu.

6. Dan energetske učinkovitosti
Lahko se odločite za poseben dan v letu ali celo na dan Zemlje, 22. aprila in ob tej priložnosti vsem učencem in učiteljem predstavite aktivnosti in rezultate, ki ste jih dosegli z izvajanjem projekta. Iz vsega zbranega gradiva lahko pripravijo pravo strokovno poročilo o porabi električne energije pri uporabi računalniške opreme. Zbrani podatki bodo več kot zanimivi, hkrati pa bodo zelo koristen pripomoček za vodstvo šole. Poročila ne pozabite poslati tudi županu in drugim pomembnim osebam v občini.

Stopimo skupaj in dosegli bomo veliko več!

 

 

 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL