Odgovorno s hrano

VODNI AGENT - VSAKA KAPLJICA ŠTEJE

VODNI AGENT - VSAKA KAPLJICA ŠTEJE
Med varovanjem vodnih virov spada tudi zmanjšanje porabe pitne vode. Zmanjšanje števila kroženj vode je pomembno zaradi vedno nižje samočistilne sposobnosti zemeljskih plasti in povečane količine strupov v okolju. Povprečna poraba vode v Evropi je 150 litrov na osebo na dan. Sprotni uvid porabe vode motiriva uporabnika, da prihrani kolikor je mogoče.
Prikazovalnik iztoka vode olajša spremljanje in nadzor količine porabe vode in posledično zmanjšuje odpadno vodo. Stalen nadzor iztočene vode direktno na armaturah, omogoča prihranke ne le pri rabi vode, temveč tudi pri energiji, ki jo porabimo za ogrevanje vode. Krepi zavedanje o tem, koliko vode dejansko porabimo pri določenih opravilih in spodbuja k preudarni rabi. Voda je omejen vir. Na voljo za uporabo nam je manj kot 1% sladke vode na Zemlji. Raba vode raste dvakrat hitreje od prebivalstva. S pomanjkanjem vode se sooča 20% svetovne populacije, do 2025 bo ta odstotek narasel na 30%.

Uporaba prikazovalnika
Prikazovalnik se  samodejno  vklopi ob odprtju ventila na armaturi. Deluje v temperaturnem območju od 0°C do 80°C. Zaslon prikazuje iztočeno vodo, preteklo porabo in skupno iztočeno vodo. V šolah se uporablja  kot izobraževalni pripomoček k obstoječim učnim snovem, kot motivacija k odgovorni in preudarni rabi vode. Gospodinjstva pa ga lahko uporabljajo  pri kuhi, pomivanju, kot nadomestilo dozirnihpovsod, v kopalnici pri osebni higieni, na vrtu pri zalivanju.

Spletna aplikacija VODNI AGENT
Prikazovalnik iztoka vode prispeva k zmanjšanju stroškov povezanih z vodo in posledično stroškov energije v objektih. Stalen nadzor omogoča prihranke vode in energije, ki jo porabimo za ogrevanje vode. Z uporabo spletne aplikacije vodni agent boste imeli popoln vpogled v porabo vode.

 Aplikacija je v celoti prilagojena za uporabo v  šolah in  gospodinjstvih in omogoča:
- centralni vpogled nad porabo vode
- kategorizacija porabnikov vode
- vnos neomejenega števila meritev za posamezen dan
- razčlenjen vnos opravljenih meritev (trajanje meritve, število porabnikov, količina porabljene vode,...)
- samodejno kalkulacijo porabljene vode

UPORABA PRIKAZOVALNIKA VODE JOS IN NAVODILA ZA IZVAJANJE PROJEKTA
»VODNI AGENT« – vsaka kapljica šteje

Naprava je namenjena merjenju porabljene količine vode na običajnih armaturah za vodo. Omogoča trenutni prikaz količine iztočene vode in komulativno količino iztočene vode. Prikazovalnik iztočene vode je merljiv in se ga da uporabiti tudi pri drugih porabnikih vode.  Naprava deluje v temperaturnem območju od 0°C do 80°C. Cevni nastavek lahko uporabite pri večini običajnih armatur. Naprava ima ločljivost 0,1l.

Ob odprtju ventila na armaturi se voda  samodejno  vklopi. Zaslon prikazuje:

           P1  Ob odprtju ventila na armaturi se LCD zaslon samodejno prižge in začne meriti količino iztočene vode. Ko porabnik zapre ventil, merilnik še 10 sekund prikazuje količino iztočene vode, nato se naprava sama izklopi. Po 2. minutah delovanja prične prikazovalnih opozarjati z izmeničnim prikazovanjem dejanske vrednosti ter simbolom - - - -
   P2 Ob pritisku na stranski gumb prikazovalnika se na zaslonu LCD izpiše skupna poraba vode od zadnje ponastavitve merilnika. V tem  položaju naprava 2 sekundi prikazuje skupno porabo vode. Vrednost lahko ponastavimo tako, da držimo stransko tipko pritisnjeno, dokler se na zaslonu ne pokaže vrednost 0 (nič).
   P3 Če po prikazanem vklopu v položaju P2 še enkrat pritisnemo na stranski gumb prikazovalnika vklopimo položaj P3. Položaj P3 prikazuje skupno porabo vode. Vrednost ne moremo ponastaviti, razen s popolnim resetiranjem naprave.
   P4 Merilnik prikazuje čas od pričetka točenje vode. Podatek lahko ponastavi na začetno vrednost 0 (nič) s pridržanjem stranske tipke.

NAVODILA ZA UPORABA SPLETNE APLIKACIJE
Testiranje izvajajte v nižjih razredih osnovnošolskega izobraževanja, in sicer od 1.-5. razreda, kjer so učenci celoten pouk nahajajo v istem razredu. Po prejemu merilnika se boste prijavili v aplikacijo.

VODNI AGENT

Na elektronski naslov mentorja boste prejeli uporabniško ime in geslo s katerim boste vstopali v ekoaplikacijo.  Hkrati z geslom boste prejeli tudi navodila za vpisovanje v aplikacijo. 

Faza 1: NAVADE UČENCEV
Uvodni teden bo namenjen temu, da se bo nenapovedano sistematično opazovalo navade učencev pri uporabi pipe v učilnici. Učitelj bo izbral po dva vestna učenca na razred, ki bosta (med seboj neodvisno) s pomočjo delovnega lista opazovala in beležila navade učencev pri uporabi pipe (zapiranje, umivanje ipd). Pri tem je ključno, da ostali učenci ne smejo vedeti, da se opazuje njihovo ravnanje pri uporabi vode, saj želimo zabeležiti običajne navade.

 Faza 2: IZHODIŠČNO STANJE RABE VODE
V drugem tednu na vse pipo v učilnici montirate merilec pretoka vode, ki ga namestite čimbolj neopazno. Učencem nič ne pojasnjujemo, kaj je to in zakaj se uporablja. Na ta način bomo dobili informacijo o običajni porabi vode v učilnici (izhodiščno stanje). Učitelj bo vsak dan zjutraj pred začetkom pouka in po koncu pouka odčital stanje na merilcu pretoka vode in ga zapisal v tabelo.

Faza 3: SPOZNAVANJE MERILCA
Tretji teden projekta bo najbolj aktiven, saj se bo učence seznanilo s izvajanjem programa, hkrati pa  bodo izvedli praktični eksperimenti ter druge aktivnosti namenjene ozaveščanju učencev.
Predvidene aktivnosti lahko razdelimo v tri sklope:
1) Anketa o razumevanju potrebe varčevanja z vodo s katero bomo začeli vse aktivnosti za učence in mentorje. ANKETA ZA UČENCE
2) Testiranje merilca in ugotavljanje porabe vode za različne aktivnosti
3) Opazovanje navad pri rabi vode v kontekstu šole in doma

 Faza 4: MERJENJE PORABE VODE
V četrtem tednu se bo merila poraba vode v učilnici med poukom in izven njega, pri čemer bodo sodelovali učenci sami. Zanimiva bo zlasti primerjava z rezultati iz 2. tedna, ko učenci niso vedeli, da se poraba vode meri, hkrati pa tudi niso bili tako informirani o porabi vode in izgubah zaradi neustreznih navad. Pokazalo se bo, ali se bo večja osveščenost učencev in učenk odrazila tudi v porabi vode med poukom. Poleg tega se bo analiziralo rezultate med dnevi in jih skozi diskusijo poskušalo obrazložiti.

Faza 5: ZAKLJUČNA ANKETA
Na koncu testnega izobraževalnega programa se v vseh razredih med vsemi učenci in mentorji, ki so sodelovali v projektu, izvede zaključna anketa. ANKETA ZA MENTORJE
Po zaključku tega testa (1. faza testiranja), katerega fokus je bila uporaba merilnika JOS v razredu, bodo rezultati testiranja dostopni vsem sodelujočim. Šole pa bodo povabljene, da po končanem testu tudi same najdejo druge vrste uporabe merilca in si zamislijo drugačne naloge povezane z uporabo merilca. Prav tako so dobrodošle kakršnekoli pripombe, nasveti in predlogi, kako bi bilo moč izobraževalni program nadgraditi in izboljšati.

 TABELA ZA VPISOVANJE PORABE VODE

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL