Odgovorno s hrano

EVROPSKE ŠOLE RAZISKUJEJO ČISTE VODE - EKOREGATA

Mladi ljudje so rešitev našega planeta, od nas pa je odvisno, kako jih bomo vodili proti boljšemu jutri. Nobena generacija do sedaj se ni soočala s takšnimi izzivi, kot se sooča današnja. Vi učitelji in profesorji ste njihov kompas. Usmerjate jih in spodbujate k iskanju rešitev in alternativ, ki bodo omogočile boljši ter bolj zdrav in bolj trajnosten svet.

Projekt Evropske šole raziskujejo čiste vode v šole vnaša koncepte in metodologijo za izobraževanje za trajnostni razvoj, v katerem so združene sociološke, ekonomske in ekološke znanosti. Med izvajanjem projekta bodo učenci in dijaki spoznali vrednost in vpliv voda in vodnih ekosistemov ter pomen vodnega odtisa. S tem bomo mladim generacijam približali pomembnost gospodarjenja z vodami in naravnimi viri.

Sladke vode in vodni ekosistemi so ključni za ohranjanje življenja, kot ga poznamo, in za življenje v prihodnosti. Redke so dejavnosti, ki niso na posreden ali neposreden način povezane z vodo. Nezavedno jo porabljamo pri vsakodnevni higieni, hrani in pijači, pri poljedelstvu, proizvodnji energije, predelavi prehrane in različnih proizvodov. Z nego vodnih ekosistemov negujemo naravno ravnovesje, ki nam in drugim živim organizmom omogoča preživetje.

Sodelujočim šolam bomo pripravili gradivo, s katerim si boste lahko pomagali pri raziskavah in iskanju rešitev. Želimo vas spodbuditi k aktivnostim v naravi in terenskemu raziskovanju. Vabimo vas, da se lotite projektov kot so trajnostni turizem, upravljanje z vodami, renaturacije rek, čistilne akcije rek in jezer, podrobne analize vode in njihov širši vpliv na okolico.

Zakaj vode…? Vsebina projekta

Sladke vode je zelo malo. Le 2,5 % vse vode na našem planetu je sladke in še velik del te je shranjen v ledenih pokrovih goratih predelov, Arktike in Antarktike. Velik delež je skrit v tleh in za to je manj kot 1 % vse vode dostopne ljudem za pitje.

Vodni ekosistemi so neločljivo povezani z globalnim kroženjem vode, uravnavanjem klimatskih in vremenskih pojavov, zelo so pomembni pri oblikovanju in ohranjevanju naravne in kulturne krajine, zagotavljajo kvaliteto pitne vode in hrane, ponujajo kraj za rekreacijo in so pogosto osnova za kmetovanje. V preteklosti so vplivali na človeško zgodovino, danes pa igrajo pomembno vlogo kot naravne čistilne naprave in nepogrešljiv vir surovin in zdravil. Vodni ekosistemi so vroče točke biodiverzitete, trajni ali začasni življenjski prostor ogromnega števila redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Vodni odtis je kazalnik posredne in neposredne porabe sladke vode. Prikazuje prostornino sladke vode, ki jo neposredno ali posredno uporabimo za proizvodnjo dobrin in različne storitve. Vodni odtis merimo v kubičnih metrih na leto in lahko močno niha med državami, med regijami znotraj držav, med letnimi časi, leti itd. Vodni odtis je zelo uporabno orodje za identifikacijo porabe vode v naših domovih, podjetjih, lokalnem okolju, kmetijstvu in pri drugih vsakodnevnih aktivnostih. Z njegovo pomočjo lahko spreminjamo obstoječe procese, nižamo svoje stroške in razvijamo navade za boljšo prihodnost.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL