Odgovorno s hrano

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO 2016/2017

Vseslovenski okoljsko-humanitarni projekt 
Jaz, ti, mi za Slovenijo - Stara plastenka za novo življenje

 →Kaj?

 • Zbiranje odpadnih plastenk PET za humanitarni namen
 • Ustvarjanje in raziskovanje, kako iz slovenske odpadne plastenke PET nastane nova, reciklirana plastenka PET.
 • Zbiranje bo potekalo od 22.3. do 22.4.2017.

Cilji projekta:

 • dosledno ločevanje odpadnih slovenskih plastenk PET z namenom usmerjanja v predelavo za recikliranje in izdelavo novih, recikliranih plastenk PET,
 • ozaveščanje o krogotoku/zapiranju snovnih tokov: nastajanje plastenk® dosledno ločevanje ®zbiranje® recikliranje® novi, reciklirani izdelki,
 • povečati zavedanje, kako z doslednim ločevanjem odpadne embalaže omogočamo izdelavo sekundarnih surovin in recikliranih izdelkov ter tako ohranjamo naravne vire,
 • spodbujati ustvarjalnost in raziskovalno delo mladih,
 • ločeno zbrati čim več plastenk za sofinanciranje nakupa inkubatorja,
 • združevati slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove, podjetja, druge organizacije in posameznike pri ohranjanju naravnih virov in humanitarnosti.

 PRIJAVNICA

PRAVILA ZA SODELOVANJE  NA III. DRŽAVNEM TEKMOVANJU V ZBIRANJU ODPADNE EMBALAŽE - PLASTENK 
1.Organizator tekmovanja je društvo Tandem Zagorje, strokovni partner je Dinos, družba za pripravo sekundarnih surovin d.d., projekt Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje pa se izvaja tudi s pomočjo programa Ekošola in Rdečega križa Slovenije.
2.V tekmovanju lahko sodelujejo vzgojno-izobraževalni zavodi (v nadaljevanju VIZ), ki so pravočasno oddali prijavnico oz. svojo aktivnost vključili v delovni načrt v aplikaciji programa Ekošola. S tem soglašajo s temi pravili sodelovanja.
3.Zbiranje odpadnih plastenk bo potekalo od 22. 3. do 22. 4. 2017.
4.Zbirajo se IZKLJUČNO PLASTENKE PIJAČ in MLEČNIH IZDELKOV[1]. V primeru, da se v kontejnerju ali vreči nahaja tudi druga odpadna embalaža (konzerve, pločevinke, karton ...), ki ne spadajo v tokratno akcijo Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje, bo 5.VIZ diskvalificiran.
V času zbiranja bo – kjer bo to mogoče[2] – partner projekta Dinos d.d., v sodelovanju z lokalnimi komunalnimi podjetji, poskrbel za namestitev kontejnerjev za odpadne plastenke, za njihovo praznjenje, tehtanje količine zbranih odpadnih plastenk in na koncu akcije za odvoz kontejnerjev.
6.V primeru, da zbiranje plastenk ne bo mogoče v kontejnerjih, bodo VIZ plastenke shranjevale v za to pripravljene plastične vreče. VIZ bo ob začetku akcije prejel paket 5ih vreč, kamor bodo lahko shranjevali zbrane plastenke. V primeru, da zagotovljeno število vreč ne bo zadostovalo, morajo nadaljnje vreče priskrbeti VIZ sami.[3]
7.Zbiranje odpadnih plastenk lahko poteka tudi pred zbiralnim mesecem, vendar mora ustanova sama poskrbeti za odvoz na prevzemno mesto podjetja Dinos, d.d.

Navodila partnerja projekta Dinos d.o.o., o zbiranju odpadnih plastenk izven navedenega zbiralnega meseca:
Zaradi tehničnih zahtev na prevzemnem mestu ni možno tehtati manjših količin odpadnih plastenk. Najmanjša količina za prevzem so tri 200-litrske vreče odpadnih plastenk.
Vse zbrane odpadne plastenke morajo biti ločene DOSLEDNO in PRAVILNO: popolnoma izpraznjene, stisnjene, zaprte nazaj s pokrovčkov (da se ne razprejo ali ne izteče morebiten ostanek vsebine)[4] in zbrane v posebni vreči, škatli ali zabojniku, brez morebitnih drugih odpadkov.
8.Podružnične enote sodelujejo v okviru matične ustanove. V kolikor želi podružnična šola sodelovati brez matične šole, mora oddati samostojno prijavnico.[5]
9.VIZ je dolžan najkasneje do 21. 3. 2017 sporočiti organizatorju natančno število vpisanih učencev v šolskem letu 2016/2017.[6]
10.Zbrane odpadne plastenke (v kontejnerjih ali vrečah) bodo komunalna podjetje stehtala ter partnerju projekta Dinos d.d., sporočila težo plastenk.
11.Zmagal bo VIZ, ki bo zbral največ kilogramov odpadnih plastenk na posameznega učenca.
12Najboljši VIZ bo prejel nagrado.
13.Nagrado bo pokrovitelj predal zmagovalni VIZ na zaključnem dogodku. Nagrada ni vnovčljiva ali prenosljiva.
14.Poleg glavne nagrade najboljši VIZ prejme tudi prehodni pokal s svojim nazivom. Pokal naslednje leto zmagovalec preda  novemu zmagovalcu.
----------

[1] Zbirajo se plastenke z oznako PET in številko 01.

[2] Zaradi logistike in prostorske situacije, Dinos d.d. ne more zagotoviti, da bodo kontejner prejeli vsi prijavljeni VIZ in na vseh lokacijah predvidenih za odvoz.

[3] Zaradi lažjega shranjevanja (manjši volumen) priporočamo, da se plastenke stisnejo in zaprejo s pokrovčkom, zato, da ohranijo obliko. Na ta način bodo plastenke zavzele manj prostora.

[4] V kolikor VIZ zbira pokrovčke plastenk v druge namene, so oddane plastenke lahko brez pokrovčka. Velja opozorilo, da stisnjene plastenke, ki niso zaprte s pokrovčkom ne bodo obdržale stisnjene oblike.

[5] Pri preračunavanju zbranih količin na učenca bodo upoštevane prejete prijavnice. V kolikor bosta torej oddali prijavnico matična in podružnična šola, se bo smatralo, da zbirata ločeno.

[6] V primeru, da matična in podružnične šole, oz. vrtci z vsemi oddelki zbirajo skupaj, naj se navede število otrok iz vseh oddelkov.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNEM USTVARJALNEM IN RAZISKOVALNEM NATEČAJU
Mladi v nagradnem ustvarjalnem in raziskovalnem natečaju sodelujejo v treh starostnih skupinah:

SLIKARČKI/IGRALČKI
vrtec in prva triada OŠ     

 • risanje, slikanje in druge slikarske tehnike, ustvarjanje figur in skulptur, fotografiranje,
 • pisanje pesmic ali zgodbic,
 • dramatizacija pesmic ali igric,
 • kakršnokoli drugo ustvarjanje

... o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi plastenk PET ter izdelavi recikliranih plastenk.

USTVARJALCI/IGRALCI
druga triada OŠ
 • ustvarjanje ali izvajanje literarnih del (pesmi, zgodb, iger, stripov, plakatov itd.),
 • različne slikarske in kiparske tehnike,
 • fotografija ali video posnetek

... o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk.

SNOVALCI/RAZISKOVALCI
tretja triada OŠ, srednje šole in fakultete
 • ustvarjanje literarnih del (pesmi, zgodb, iger, stripov, plakatov itd.),
 • različne slikarske in kiparske tehnike,
 • fotografija ali video posnetek,

... o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk,

 • raziskovanje in priprava projektne naloge zapiranja snovnih tokov, še posebej plastenke PET, lahko pa tudi druge odpadne plastične embalaže

Vsaka starostna skupina lahko sodeluje v naslednjih kategorijah ustvarjalnega in raziskovalnega natečaja:

 • Literarni natečaj
 • Likovno – kiparski natečaj
 • Foto – video natečaj

Ustvarjate lahko tudi tako, da združujete in raziskujete različne vrste odpadne embalaže.
Natečaj se začne decembra 2016.  Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine do največ 5 sodelujočih.
Literarna dela bo ocenjevala strokovna komisija po kriterijih, ki bodo objavljeni na spletnih straneh www.ekosola.si in www.bogastvozdravja.si/odnosi-in-druzina/jaz-ti-mi-za-slovenijo. Oddati jih je treba najkasneje do 22. 4. 2017. Do vključno tega datuma jih v elektronski obliki pošljete na naslov info@ekosola.si.
Kriterij za zmago v slikarskem, kiparskem, foto- ter video ustvarjalnem delu natečaja je največje število všečkov. Objava del bo potekala od 1. 1. 2017 do 22. 4. 2017 na FB profilu Jaz, ti, mi za Slovenijo. Glasovanje (všečkanje) bo na omenjenem FB profilu potekalo do vključno 3.5. 2017.
Sodelujoči bodo vsak posamezen izdelek fotografirali in fotografijo v jpg formatu poslali na naslov info@ekosola.si.
Video posnetek naj bo v video formatih, ki jih je mogoče naložit na Facebook (priporočen je format MP4). Prav tako se ga pošlje na naslov info@ekosola.si. Če bo datoteka večja od 5 MB, se jo bo poslalo preko spletne aplikacije WeTransfer.
Izdelki bodo ažurno (vsaj 2-krat tedensko) objavljeni na FB profilu akcije Jaz, ti, mi za Slovenijo.  Zbiranje všečkov se začne takoj, ko je delo objavljeno.

Ob oddaji fotografije (izdelka) je treba OBVEZNO navesti:

 • ime in priimek avtorja/avtorjev,
 • starost,
 • oddelek, ki ga obiskuje/jo,
 • uporabljeno tehniko,
 • material, ki je uporabljen pri izdelavi,
 • ime in naslov ustanove,
 • ime in priimek mentorja,
 • v katero kategorijo ustvarjalnega in raziskovalnega natečaja spada izdelek.

Posameznik ali skupina lahko v natečaju sodeluje z več kreacijami, prejme pa samo eno nagrado v posamezni kategoriji natečaja. V tem primeru se pri določanju nagrajencev upošteva en izdelek z največ všečki.
Zmagovalce med prispelimi projektnimi raziskovalnimi nalogami bo izbrala strokovna komisija po kriterijih, ki bodo objavljeni na spletnih straneh www.ekosola.si in www.bogastvozdravja.si/odnosi-in-druzina/jaz-ti-mi-za-slovenijo.  Oddati jih je treba najkasneje do 22. 4. 2017. Do vključno tega datuma jih v elektronski obliki pošljete na naslov info@ekosola.si.
Zmagovalci v vseh kategorijah bodo razglašeni najkasneje 31. maja 2017 in bodo o tem pisno obveščeni. Povabljeni bodo na slovesen zaključni dogodek akcije, kjer bodo prejeli simbolne nagrade.
Na pobudo organizatorja bodo sodelujoči v natečaju poslali originalne izdelke (v fizični obliki).
Za ustrezna soglasja staršev ali zakonitih zastopnikov otrok, učencev in dijakov za javno objavo njihovih imen, ustvarjalnih del in fotografij s podelitve nagrad poskrbijo vzgojno-izobraževalne ustanove.

NAVODILA ZA SODELOVANJE NA USTVARJALNEM NATEČAJU 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL