Odgovorno s hrano

PROJEKTNI REZULTATI TEMATSKIH VSEBIN ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA 2015/2016

Dodano: 2016-06-02 07:17:54
Vabimo vas, da posredujete prispevke o projektih rezultatih tematskih vsebin ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA v ZBORNIK ZBRANIH VSEBIN PROJEKTA za šolsko leto 2015/2016. Rok oddaje 25. junij 2016.

Vabimo vas, da posredujete prispevke o projektnih rezultatih tematskih vsebin ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA v ZBORNIK
ZBRANIH VSEBIN PROJEKTA
ZGODNJE NARAVOSLOVJE TEMELJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Rok za oddajo prispevka: 25. junij 2016 na naslov info@ekosola.si 

 Pogoji za objavo prispevkov:
- da ne presegajo štirih strani formata A4,
- da so strokovno pregledani in lektorirana,
- vsebina naj bo pisana v skladu s priloženimi navodili.

Za nasvete in strokovno pomoč se obračajte na koordinatorja za ekovrtce Daneta Kataliniča, in to na e-naslov: dane.katalinic@gmail.com 

ZBORNIKI ZGODNJE NARAVOSLOVJE 2009 - 2015

 NAMEN VSEBIN ZBORNIKA

  • Predstaviti rezultate posameznih projektnih vsebin ekovrtcev, ki so bile obravnavane skozi posamezne naravoslovne tematske sklope s področja naravoslovja v v ekoakcijskem načrtu za ekovrtce v šolskem letu 2015/2016 
  • Prikazati možnosti različnih načinov uvajanja otrok v svet naravoslovja na učnem principu svobodnega in ustvarjalnega spoznavanja sveta narave. 
  • Predstaviti učinkovitost narave kot okolja, s katerim vplivamo na otroka, na njegov razvoj in odnos do narave – okolja. 

CILJI

  • Prikazati načine in metode raziskovalnega dela otrok. 
  • Seznaniti se z rezultati raziskovalnega dela na tematskih vsebinah zgodnjega naravoslovja v ekovrtcih. 
  • Spoznati primere dobre pedagoške prakse.

 KOMU JE NAMENJEN ZBORNIK

  • Vzgojiteljem in učiteljem kot didaktični pripomoček pri strokovnem delu.
  • Širši strokovni javnosti kot doprinos k ozaveščanju o pomenu ekoloških vsebin skozi vsebine zgodnjega naravoslovja v ekoakcijskem načrtu ekovrtcev in ekošol.

NAVODILO AVTORJEM ZA PRIPRAVO PRISPEVKA
Ime in priimek
Naslov prispevka, izvleček in ključne besede naj bodo v slovenščini in angleščini
Naslov prispevka naj bo skladen z vsebino prispevka.
Povzetek: naj bo strukturiran, vsebuje naj do 200 besed in pisan v tretji osebi. V povzetku se ne citira.
Ključne besede: do pet ključnih besed

STRUKTURNI DELI PRISPEVKA
UVOD
V uvodu navedite glavni raziskovalni problem. Uporabite znanstvena spoznanja in koncepte aktualnih mednarodnih in domačih raziskav, ki so objavljena kot primeren vir.  Obvezno je citiranje in povzemanje spoznanj raziskav. Na koncu opredelite namen in cilje raziskave.

METODE
Navesti uporabljeno raziskovalno obliko. Kje, kako in kdaj so se zbirali, spremljali podatki, s katerimi so bili obdelani in analizirani rezultati …

REZULTATI
Opisati  najpomembnejše rezultate raziskave, ki odgovarjajo na raziskovalni problem. Pri kvantitativnih raziskavah je treba navesti vrednost rezultata in raven statistične značilnosti.

DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK
Razpravljati je treba o ugotovitvah raziskave, navesti se smejo le zaključki, ki izhajajo iz podatkov, pridobljenih pri raziskavi. Navesti je treba tudi uporabnost ugotovitev in izpostaviti pomen nadaljnjih raziskav za boljše razumevanje raziskovalnega problema.

LITERATURA
V seznamu literature na koncu članka navedite avtorje po abecednem redu in vsa v besedilu citirana ali povzeta dela. 

PRIMER
NASLOV PRISPEVKA (v slovenščini in angleščini)
Ime in priimek (avtorja, avtorjev)
Zavod:
POVZETEK (kratek opis vsebine prispevka do 200 besed)
Ključne besede. (4 do 6 besed)
ABSTRACT
Key words:

NASLOV 1
Tekst

Naslov 2
Tekst

SLIKA

                         Slika1 … : tekst

 

           Tabela 1 … : tekst

ZAKLJUČKI
VIRI IN LITERATURA

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL