Odgovorno s hrano

EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE 2010/2011

 POTRDILO 2011
POTRDILO 2011

elektronski naslov: info@ekosola.si


V današnjem času raznovrstnih informacijsko - komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti vam projekt EKO OBRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok in učencev k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekošol.

Projekt EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE je namenjen predšolskim otrokom vrtcev. Otroci, vzgojitelji, starši, ki se bodo vključili v projekt, bodo s pomočjo ekološke literature razvijali individualno kreativno mišljenje, se aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bodo lahko medpredmetno povezovali in izmenjavali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali konkretne izdelke (plakate, zgodbe, predstavitve, risbe,…).

Projekt EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE spada med kriterije za pridobitev oz. potrditev ekozastave v šolskem letu 2010/2011. Uspešen zaključek  pomeni prikaz osvojenega znanje skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalni izdelek (risba, sporočilni plakat, zgodbica, obnova, pesmica, dramski nastop, razstava člankov iz časopisov in revij na razpisano tematiko okoljske problematike, zbiranje medijskih prispevkov in dokumentarnih filmov ter predstavitve sošolcem, …).

Vodja projekta na ekovrtcu izvaja vključitev dejavnosti med redne dejavnosti ekovrtca,  poskrbi za organizacijo in koordinacijo, vodi ustrezno evidenco o številu sodelujočih  otrok, odgovoren je za dosego ustreznih rezultatov projekta in ob zaključku sestavi vsebinsko poročilo. V posameznem  ekovrtcu, kjer bo vključenih veliko  otrok je lahko več vodij – največ trije. Vsak vodja pripravi in odda svoje vsebinsko poročilo.

V letošnjem letu je izbor knjig pripravila Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Ljubljana je 2010 svetovna prestolnicaknjige. Po lastni presoji lahko seznam knjig dopolnite z drugimi knjigami z ekološkimi vsebinami, priporočilni seznam naj vam služi  kot  osnovno vodilo.

KRITERIJI za projekt EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE

PREDŠOLSKI OTROCI morajo ob pomoči svojih vzgojiteljic oz. mentorjev predelati najmanj 2 knjigi zgodb (lahko tudi več).

Vsebinsko poročilo je potrebno poslati najkasneje do 30. maja 2011 na spletni strani ekošole. V poročilu je potrebno osvojeno znanje skozi dejavnost zabeležiti s krajšim zapisom o izvedbi.

Projekt označite v LDN, ki je hkrati tudi prijavnica v katerega boste vpisali ime in priimek vodje projekta ter njegov elektronski naslov.

PRIPOROČENI SEZNAM KNJIG

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL