Odgovorno s hrano

ZGODNJE NARAVOSLOVJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

 

VODJA PROJEKTA: Dane Katalinič
elektronski naslov: dane.katalinic@gmail.com


Projektni pristop proučevanja okolja- naravoslovnih vsebin že v predšolskem obdobju je kakovostna naložba za zgodnje in temeljno spoznavanje narave,  naravoslovnih vsebin, zakonitosti in odnosov na relaciji otrok – starš – vzgojitelj, učitelj – družba – okolje.

V prvi vrsti gre za vzgojni proces značajskega oblikovanja s poudarkom na načrtnem razvijanju otrokovih navdihov in sposobnosti za akcijski odnos ter vstop v svet spoznavanja in odkrivanja – raziskovanja okolja, v katerem živi.

Izobraževanje na področju naravoslovja v predšolskem obdobju jemljemo kot odnos do samega sebe, kot odnos do drugega, do družbe, do okolja. Prav teh odnosov mora biti deležen otrok, da bi jih pozneje delil in gradil z drugimi tudi sam. Predpogoj za to, da bi lahko otrok v predšolskem obdobju postal aktiven soudeleženec dogajanja v okolju, je, da mora biti deležen naravoslovno – okoljskega opismenjevanja že v vrtcu.

S tem  načinom dela spodbujamo področje predšolske vzgoje v naravnem okolju. Vrednota dela, opazovanja, raziskovanja v naravi je v izobraževanju in potencialu narave kot pomoči za odkrivanje sebe in drugih.

S projektom » Zgodnje naravoslovje temelj za trajnostni razvoj »želimo  spodbujati radovednost kot pozitivno lastnost za ustvarjalnost oziroma akcijski odnos do okolja, v katerem otrok živi, ker je okolje, v katerem živi, del njega in hkrati on del okolja.

Cilj celotnega projekta je spoznavanje zakonitosti življenja, ki je v naravi in okolju, v katerem poteka izobraževanje.

POSAMEZNI TEMATSKI SKLOPI

 • Vodne kapljice in voda okrog nas 
 • Iz bližnjega živalskega sveta » sosed s hišico na hrbtu » 
 • Čebele in cvetovi 
 • Drevo od brsta do ploda
 •  Naš vrt 
 • Rastline in živali mojega kraja skozi letne čase

ČAS IZVEDBE: Vsebina se izvaja skozi celotno predšolsko leto od oktobra do maja.

FAZNI POTEK:

1. faza: Razpis projekta
2. faza: Prijava projekta v LDN (5. oktober)
3. faza: Navodila za delo (Konferenca koordinatorjev, elektronska pošta – oktober)
4. faza: Objava projektnih rezultataov v ZBORNIKU (september 2011)
5. faza: Predstavitev rezultatov na skupnem srečanju ekošole (oktober 2011)

CILJI PROJEKTA:

 1. Skozi projektne procese vzpodbujati in graditi  vzgojne-   procese, ki bodo vplivali na postavljanje osnovnih temeljev ravnanja z okoljem, v katerem živimo, ter zagotavljati optimalne pogoje za privzgajanje pozitivnega in trajnostnega odnosa do okolja.
 2. Privzgajanje in pridobivanje vrednot za varovanje okolja.
 3. Pridobivanje temeljnih naravoslovnih znanj za življenjski trajnostni razvoj.
 4. Izvajanje aktivnosti v naravnem okolju v ekosistemih, ki povezujejo človeka,
 5. živalstvo, rastlinstvo in neživo naravo.
 6. Spodbujati radovednost otrok kot pozitivno lastnost za ustvarjalnost, za akcijski odnos do okolja.
 7. V svetu narave spoznavati zakonitosti življenja.

OKVIRNI OPIS TEMATSKIH SKLOPOV

Z navedenimi tematskimi sklopi želimo vzpodbuditi interakcijo med otrokom, vzgojiteljem in starši. Vsebine tematskih sklopov  se izvajajo v naravi, ker je narava prava pot za spoznavanje naravnih zakonitosti, ki bo otroka in nas vznemirjala in razveseljevala. V naravi otroku omogočamo ustvarjalne situacije, ki mu omogočajo, da je bolj aktiven in kreativen.

Izvajanje vsebin tematskih sklopov zahteva bivanje v naravi, to pa posledično omogoča, da otrok zgodaj začuti in spoznava bogastvo rastlinskega in živalskega sveta okrog njega, skratka vrednote, katere bo otrok povzel, sprejel in nadgrajeval kot svojo lastno vrednoto.

PRIČAKOVANI REZULTATI

- Skozi aktivnosti posameznih tematskih sklopov prispevati k pridobivanju
  novih spoznanj, znanj, izkušenj, sposobnosti in oblikovanju značaja.
- Pridobivanje temeljnih znanj za življenjski trajnostni razvoj.
- Pridobivanje osnovnih spoznanj o naravi in življenju.
- Spoznavanje zakonitosti življenja.
- Objava rezultatov v ZBORNIKU.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL