Odgovorno s hrano

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Dodano: 2017-10-09 09:08:43
Mednarodni program Ekošola bo tudi v šolskem letu 2017/2018 razvijal kakovostne vsebine in projekte, skladno z začrtanimi programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Metodologija 7 korakov,  je primerljiva z okoljskim standardom ISO 14001 in predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. ZELENO ZASTAVO - najvišje priznanje vključenosti in dela po enotni metodologiji (ki je temelj programa Ekošola tudi v mednarodnem pogledu).

Ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka:

1. EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
2. OKOLJSKI PREGLED (ocena okoljskega vpliva šole na devetih  področjih: odpadki, energija,voda, trajnostna mobilnost, hrana in zdravje, okolica vrtca/šole/fakultete, biotska raznovrstnost, ohranjanja našega sveta, splošno)
3. EKOAKCIJSKI NAČRT (jedro dela za šolsko leto in določanje aktivnosti  na podlagi okoljskega pregleda)
4. NADZOR IN OCENJEVANJE (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
5. KURIKULUM - DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)
6. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti) 
7. EKOLISINA (izjava o eko-poslanstvu v obliki eko-listine, ki jo  pripravi ustanova sama)

OŠ/SŠ/CŠOD/DD/FAKULTETE
Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2017/2018 je potrebno izvesti naslednje aktivnosti:

I. V prenovljenem Eko-portalu izpolniti vseh sedem korakov
II.  Izvesti vsaj 3 projekte iz SEZNAMA PROJEKTOV
III. PLAČATI PRISTOJBINO 2017/2018

SEZNAM PROJEKTOV 2017/2018 za OŠ/SŠ/CŠOD/DD/FAKULTETE:
Izmed navedenih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:

- EKOKVIZ ZA OŠ (Učinkovita raba energije/Obnovljivi viri energiji, Trajnostna mobilnost, Hrana)
- EKOKVIZ ZA SŠ (URE in OVE, Trajnostna mobilnost, Alpski svet in gozd)
- EKOPAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS)
- KROŽNO GOSPODARSTVO - JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO
- HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino zavržene hrane)
- ALTERMED (Celjski sejem, 17.-18.3.2018) - zdrava, uravnotežena prehrana in lokalna pridelava…
- ODGOVORNO S HRANO - EAT RESPONSIBLY! (mednarodni projekt devetih evropskih držav, ki je namenjen kritičnem razmišljanju o potrošniških navadah in globalnih vplivih)
- BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (opazovanje in raziskovanje narave, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč in invazivne rastline)
- STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM (ozaveščevalno-humanitarni projekt)
- MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)
- LIKOVNO USTVARJANJE (likovno ustvarjanje na razpisane teme)
- ŠOLSKA VRTILNICA (vzpostavitev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje…)
- MLADI POROČEVALCI  (novinarski prispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev)
- ZNANJE O GOZDOVIH (povezovanje z gozdno dediščino)

 VRTCI
Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2017/2018 bo treba izvesti naslednje aktivnosti:

1. Izbrati najmanj eno področje v okviru projekta ZGODNJE NARAVOSLOVJE:
OD SEMENA, ZELENJAVE, SADJA DO GIBANJA IN ZRAVJA S
   POUDARKOM ODGOVORNO S HRANO

- SPOZNAJMO TALNI ŽIV ŽAV OKROG NAS
- BIOTSKA RAZNOVRSTNOST - GOZDNA IGRALNICA
- SEMENA IN VRTOVI - ŠOLSKA VRTILNICA
- DOMAČI VRABEC NAŠ SPREMLJEVALEC IN SOSED

Izbrani naravoslovni tematski sklop ima alternativno obliko v obliki tematskega podsklopa, ki se navezuje na glavno temo – področje. Izbrani naravoslovni tematski sklop naj temelji na procesu spoznavanja okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti in to skozi naslednje vidike:
a) Specialno-didaktični vidiki: cilji, artikulacija izbrane naravoslovne    
    teme, strategija poteka dela in metode

b) Pedagoško-psihološki vidik: spoštovanje razvojne in starostne stopnje
c) Naravoslovni vidiki: odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja

2. Izvesti aktivnosti v okviru dveh (od treh) obveznih tematskih sklopov:
VODA - Vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike varčevanja z vodo in zdravega življenjskega sloga z vodo. Podrobnejšo temo in način izvedbe določi vrtec sam)
ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO - Ločevanje odpadkov (uvajanje in izvajanje), odlaganje odpadkov na ekološke otoke, koristna izraba odpadkov, sodelovanje v humanitarnih zbiralnih akcijah in načine zbiranja določi vrtec sam.
ENERGIJA - Ozaveščanje o učinkoviti rabi energije, varčevanje z energijo s programom aktivnosti določi vrtec sam.  Vabimo vas, da se letos priključite vseslovenskemu šolskemu natečaju o energiji MLADI V SVETU ENERGIJE, ki je razpisana tudi za vrtce. Več o razpisu si lahko preberete na povezavi/2017-2018/projekti-vrtci/mladi-v-svetu-energije/

Pri navedenih aktivnostih gre za odnos, ki temelji na ozaveščenosti in znanju ter za vzgojni proces, ki je povezan z zgledom odraslih in družbe

3. Sodelovati pri enem od naslednjih projektov:
EKOPAKET 
(natečaj kreativnega ustvarjanja iz kartonske embalaže za mleko in sokove KEMS)
HRANA NI ZA TJAVENDAN (zmanjšajmo količine zavržene hrane)
ALTERMED (Celjski sejem, 17.-18.3.2018); Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja s poudarkom na Odgovorno s hrano)
EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
(branje literature z ekološko tematiko)
LIKOVNO USTVARJANJE
 (likovno ustvarjanje na razpisane teme)

4. Objava enega prispevka v zborniku zbranih vsebin projekta »Zgodnje naravoslovje temelj za trajnostni razvoj« (po lastni izbiri posredujete en prispevek o uspešno doseženem projektnem rezultati, tematski vsebini zgodnje naravoslovja v zbornik v skladu z razpisanimi pogoji za objavo prispevka) ali prispevek primera dobre prakse iz tematskih sklopov (Voda, Odpadki, Energija) ali eno področje v okviru projekta Zgodnje naravoslovje..

Objava v zborniku zbranih vsebin projekta "Zgodnje naravoslovje temelj za trajnostni razvoj" je v Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ovrednoteno s tremi točkami (17. člen, točka c, rubrika 8 - prva objava samostojnega avtorskega članka v strokovnem časopisu ali pedagorški reviji, objava treh didaktičnih nalog, objava priredbe glasbenega dela ali objava lastne skladbe;)

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL