Odgovorno s hrano

ODPADKI

Tetra PakNOVO!

EKOPAKET - brošura
EKOPAKET - plakat
PDF IconNAVODILA tematski sklop ODPADKI
PDF IconPOBARVANKA zabojniki
PDF IconNAVODILA Nagradni natečaj - Eko paket
PDF IconPLAKAT Eko-paket (Ali ravnam odgovorno?)
PDF IconNačrt ravnanja z odpadki v ustanovi

Vodja projekta: Tomaž Pajnič
elektronski naslov: tomaz.pajnic@gmail.com
mobitel: 041 349 350

Odgovorno ravnanje z odpadki je eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja. Cilj, ki ga zasledujemo pri ravnanju z odpadki je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in povečevanje deleža njihove ponovne uporabe oziroma recikliranja. Eden izmed pogojev, da bi odpadki lahko ponovno postali koristne surovine, je njihovo ločevanje in pravilno odlaganje v zabojnike na ekološke otoke. V vrtcih največji delež med odpadki obsegata papir in večslojna kartonska embalaža za mleko in sokove (to je embalaža Tetra Pak in podobna večslojna embalaža) ter zato bo glavnina aktivnosti usmerjena v izobraževanje in ozaveščanje otrok v pravilno ravnanje s tovrstnimi odpadki. V šolskem letu 2010/2011 bomo tako v sklopu odpadkov uvedli programe, ki bodo obsegali pripravo načrtov ravnanja z odpadki, zbiralne akcije papirja, uvajamo vodenje dnevnikov skrbnikov ekoloških otokov in nadaljevanje projekta Eko-paket oziroma odgovornega ravnanja s kartonsko embalažo za mleko in sokove (v nadaljevanju KEMS). Podpornik tematskega sklopa odpadki je podjetje Tetra Pak, ki se kot okoljsko odgovorno podjetje zaveda pomena pravilnega ravnanja z njihovo embalažo (zlaganje, ločeno zbiranje, recikliranje) in zato veliko aktivnosti namenja prav ozaveščanju mladih.

Nameni in cilji projekta ODPADKI:

 • povečevanje ozaveščenosti otrok o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z odpadki,
 • informiranje in izobraževanje o načinih ravnanja z odpadki,
 • povečevanje količin zbranega papirja in KEMS,
 • spodbujanje mentorjev k iskanju inovativnih in kreativnih pristopov za doseganje večje, ozaveščenosti otrok,
 • posredno ozaveščanje širše javnosti o odgovornem odnosu do odpadkov,
 • priprava ustreznih informativno-izobraževalnih gradiv ter njihova distribucija vrtcem,
 • aktualizacija spletnih strani z možnostjo dostopa do informativno-izobraževalnih gradiv ter povezav do domačih in tujih spletnih virov za izobraževanje in ozaveščanje na temo ustreznega zlaganja, zbiranja in odlaganja odpadkov,
 • spodbujanje in nagrajevanje izvirnih idej otrok na temo odgovornega ravnanja z odpadki,
 • spremljanje ter kritično vrednotenje ne/ustreznosti označenosti ekoloških otokov oziroma posameznih zabojnikov in še posebej zabojnikov za odpadno embalažo z vidika ustreznega odlaganja odpadkov.

Projekt odpadki obsega naslednje štiri tematske sklope:
(izvedba vseh štirih je pogoj za pridobitev ekozastave)

 1. Priprava načrta ravnanja z odpadki v vrtcu
 2. Zbiranje odpadnega papirja
 3. Skrbnik ekološkega otoka
 4. Eko-paket

Predvidene aktivnosti za posamezne tematske sklope

Ad 1) Priprava načrta ravnanja z odpadki v vrtcu

Namen načrta ravnanja z odpadki je analiza stanja ravnanja z odpadki v vrtcu, opredelitev ključnih procesov in postopkov pri ravnanju z odpadki, sledljivost na področjih ravnanja z odpadki in vzpostavitev sistema spremljanja učinkovitosti ravnanja z odpadki.

Vrtec bo moral v pisni obliki pripraviti načrt ravnanja z odpadki. Primer načrta bo objavljen do 5. oktobra 2010 na spletnem mestu Ekošole.

Ad 2) Zbiranje odpadnega papirja

Osnovni namen zbiranja odpadnega papirja je aktivno vključevanje otrok v procese ozaveščanja, da odpadni papir sodi v reciklažo.

Vsak vrtec mora v šolskem letu organizirati vsaj eno zbiralno akcijo odpadnega papirja. Papir lahko odnesete na najbližji ekološki otok ali pa se dogovorite z enim od podjetjem, ki odvaža odpadni papir. Vsak otrok naj bi prinesel nekaj kar sodi v zabojnik za papir.

Ad 3) Skrbnik ekološkega otoka

S tem raziskovalnim projektom želimo vzpostaviti zavedanje o tem, da je osnova odgovornega ravnanja z odpadki njihovo ločeno zbiranje in pravilno odlaganje v zabojnike na ekoloških otokih. Hkrati želimo pridobiti podatke o ustreznosti označenosti zabojnikov na ekoloških otokih in vplivati na izboljšanja, ki bi vodila k prijaznejšemu in bolj učinkovitemu odlaganju odpadkov na ekoloških otokih.

Do 5. oktobra boste v elektronski obliki dobili predlogo za tako imenovani »dnevnik ekološkega otoka«, ki bo vseboval standardizirana vprašanja in napotke za opazovanje ter opis ekoloških otokov, kot so: lokacija otoka, vpis komunalnega podjetja, ki odvaža odpadke z ekoloških otokov, napisi na zabojnikih, barve na zabojnikih, urejenost okolice ekoloških otokov ipd.

Ad 4) Eko-paket

Osnovni namen projekta Eko-paket je odgovorno ravnanje s KEMS (kartonsko embalažo za mleko in sokove) in obveščanje ter ozaveščanje mladih ter njihovih učiteljev in staršev o ustreznem načinu ravnanja t.j. zlaganja, zbiranja, odlaganja in recikliranja KEMS.

Ključna aktivnost je ustrezno zlaganje, zbiranje in odlaganje KEMS, zbrane v vrtcu, v ustrezne zabojnike na ekoloških otokih.

Izobraževalno-ozaveščevalno gradivo na temo ustreznega zlaganja, zbiranja, odlaganja in recikliranja KEMS, ki ga bo mogoče natisniti, bo od 5. oktobra 2010 dostopno na spletnem mestu Ekošole.

Razpis nagradnega kreativnega projekta na temo KEMS (kartonska embalaža za mleko in sokove)
(sodelovanje ni pogoj za pridobitev ekozastave
)

Podrobnosti glede nagradnega kreativnega projekta bodo od 5. oktobra 2010 dostopne na spletnem mestu Ekošole.

Razpis nagradnega natečaja za najboljši dnevnik Skrbnika ekološkega otoka
(sodelovanje ni pogoj za pridobitev ekozastave)

Podrobnosti glede nagradnega natečaja bodo od 5. oktobra 2010 dostopne na spletnem mestu Ekošole.

Trajanje projekta
Od začetka oktobra 2010 do konca aprila 2011.
Podelitev nagrad v okviru projekta Eko-paket bo predvidoma konec maja ali v začetku junija 2011.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL